สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเปรมสินี  หวังอาหลี
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงศริญดา  ศรีสมุทร
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิสริน  ยีหวังกอง
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  หวาเอียด
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิรดา  เเหละปานเเก้ว
2. เด็กหญิงซาฟีซา  มะหะมะ
3. เด็กหญิงอรัญรัตน์  ดำเเก้ว
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
2. นางสาวสอลีห๊ะ  หลีเเจ้
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  หวาเอียด
2. เด็กหญิงพิชญารัตน์  ปักสัน
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
2. นางสาวสอลีห๊ะ  หลีเเจ้
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายราฟี  เด็นเพชรหน้ง
2. เด็กหญิงศรุตา  มีงาม
 
1. นายอาซีส  น้อยทับทิม
2. นางสุพัตตรา  ดิษยพงศ์พร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐชา  แหละปานเเก้ว
 
1. นายอาซีส  น้อยทับทิม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจงกลนี  หีมหล๊ะ
2. นายเกียรติภูมิ  เตะเหมทอง
 
1. นายอาซีส  น้อยทับทิม
2. นางเบ็ญจวรรณ  ประจวบสุข
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฐา  เเหละปานเเก้ว
 
1. นายอาซีส  น้อยทับทิม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 9 1. เด็กชายซาฟีซัน  มะหะมะ
2. เด็กหญิงณิฑิกานต์  มณีอ่อน
3. เด็กหญิงอัสมา  หมัดอาดั้ม
 
1. นางสาวศิริพันธ์  เสสิตัง
2. นางเบ็ญจวรรณ  ประจวบสุข
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขาวเเจ้ง
2. เด็กหญิงนูรีหย๊ะ  ล่องสว่าง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หมัดหลี
 
1. นางหรอเปียฮะ  หมีนปาน
2. นายพรรณทวี  โต๊ะราหนี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายปิยศักดิ์  เเดงล่าโหด
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ทิ้งผอม
3. เด็กชายไฟรุส  เหตุเหล๊าะ
 
1. นางหรอเปียฮะ  หมีนปาน
2. นายพรรณทวี  โต๊ะราหนี