สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกลวัชร  คนคล่อง
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ช่วยศรี
2. เด็กหญิงกิจติยา  หวานเมือง
3. เด็กหญิงศศิธร  ดิษสุวรรณ
 
1. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
2. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิติ  อักโขมี
2. นายวรวุฒิ  แก้วแกมพุทธ
 
1. นายมานพ  พลเพชร
2. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฮายี  เหตุหาก
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  กาญจนมณี
 
1. นางสมศรี  อินทรกนิฏฐ์
2. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเนตรชนก  คงสุวรรณ
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนพ  พงศ์มานุรักษ์
2. เด็กชายณัฐพล  หนูปลอด
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
2. นางสหัส  ชูโชติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตสิทธิ์  ปานช่วย
2. นายฐานันดร  จันทรอุไร
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
2. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิดา  แซ่อุ้ย
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวอารีญา  หมัดอาดัม
 
1. นางสาวปิยะธิดา  สุวรรณสิทธิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลญาดา  โคราช
2. เด็กหญิงอภิสรา  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  สิทธิศักดิ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ปานเพชร
2. นางเพ็ญศรี  สืบสม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  เฉลิมพงศ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  พานิชกุล
3. เด็กหญิงมุธิตา  ศรีไพร
 
1. นางเพ็ญศรี  สืบสม
2. นางเนาวรัตน์  ปานเพชร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เสียงแจ้ว
2. เด็กชายดนุวัฒน์  พัฒนพินัย
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
2. นายอรัญญิก  คชวงศ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองคำ
2. เด็กชายนพพร  มุณีแสง
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
2. นายอรัญญิก  คชวงศ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายกิตติภรณ์  มากเล่ง
2. นางสาวณัฐนันท์  ชาติวงศ์
3. นายณัฐวุฒิ  กิ้มเถี้ยว
4. นางสาววันวิสา  ทองขำ
5. นางสาวอลิษา  ไชยรัตน์
 
1. นายประเกรียติ  สุวรรณโณ
2. นายอรัญญิก  คชวงศ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  หลำเบ็นสะ
 
1. นายภูมินทร์  คำเขียว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรวุฒิ  แก้วแกมพุทธ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์พูล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รุ่งรัตน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์พูล
2. นายอรัญญิก  คชวงศ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  สิงห์แก้ว
2. นายศรัณย์ภัทร  บุญรัตน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์พูล
2. นายประเกรียติ  สุวรรณโณ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณากร  ถังเซ่ง
2. นางสาวอารียา  พลเพชร
 
1. นางวรรณณา  ศรียา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศีลบุตร
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิฎารัตน์  วุ่นฝ้าย
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศีลบุตร
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  คงสกุล
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  โตะยู
2. นายธนากร  วาโย
3. นายนันทวัฒน์  สุริยจันทร์
4. นายปฏิพัทธ์  ชอบธรรม
5. นายวีรชัย  รามชัย
6. นางสาวแก้วกาญจน์  สุขพรหม
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
2. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุษญา  หมัดอาดัม
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณากร  ถังเซ่ง
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษญา  หมัดอาดัม
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวแก้วกาญจน์  สุขพรหม
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายมงคล  คงสกุล
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนตรมาดา  ชูกลิ่น
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 1. นางสาวสุธิดา  นวลละออง
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณากร  ถังเซ่ง
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  หนูพลับ
 
1. นางถนอม  พันธรัตน์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.38 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเนตรนภา  มาสุข
 
1. นางถนอม  พันธรัตน์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วไฟ
 
1. นางสุจรรยา  ประทุมมาศ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  คงสกุล
 
1. Mr.Lugman  Khakim
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิชนะ  อ่อนตา
2. เด็กชายเรลวัฒน์  สุขเกลื่อม
 
1. นางดวงฤดี  แก้วมณี
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฟ้าใส  ไกรณรงค์
2. นางสาววิมลมาศ  รักราม
3. นางสาวโสรญา  เบ็ญละโต๊ะ
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
2. นายมานพ  พลเพชร
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพ้งหล้ง
2. เด็กหญิงปริญญา  บัวงาม
3. เด็กชายพิพัฒน์  สุริยะวงศ์
 
1. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
2. นางประภาวดี  สัจจากุล
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์   โทขันธ์
2. นางสาวนภิศา  แสงสีดำ
3. นางสาววรรณศิริ  ไชยมนตรี
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี