สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกันต์วิภา  หนูเพ็ง
 
1. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.87 เงิน 10 1. เด็กหญิงมารีนา  อาแด
 
1. นางวันดี  สัจจากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาววริศรา  ชูชนะ
 
1. นางสมศรี  อินทรกนิฏฐ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตพงศ์  คงทอง
2. นายอุกฤกฎ์  บุญเรือง
 
1. นางเนาวรัตน์  ปานเพชร
2. นางเพ็ญศรี  สืบสม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นางสาวจันจิรา  คงสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติมณฑณ์  กรอบเพชร
3. เด็กหญิงปานติมา  ปานหวาน
4. เด็กหญิงวันวิสา  ไชยเขียว
5. เด็กหญิงเกวลิน  ชูวิจิตร
 
1. นายภูมินทร์  คำเขียว
2. นายประเกรียติ  สุวรรณโณ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  บุญวิก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูรัตน์
 
1. นางวรรณณา  ศรียา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธิญา  จู่สวัสดิ์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวนัศรียา  วรจิตสกุลชัย
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  เอียดสุย
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารียา  แก้วอ่อนแสง
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวธิตวรรณ  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 4 1. นายวาทิต  ปานหวาน
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวแก้วกาญจน์  สุขพรหม
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงเนตรมาดา  ชูกลิ่น
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 5 1. นางสาวสุธิดา  นวลละออง
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศิรินทิพย์  เวชสิทธิ์
 
1. นางสุจรรยา  ประทุมมาศ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเจริญ
 
1. Mr.Lugman  Khakim
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวณัฐนรินทร์  ทองเอียด
 
1. นางดวงฤดี  แก้วมณี