สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเนตรมาดา  ชูกลิ่น
 
1. นางวันดี  สัจจากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรฎาเดช  ขวัญหนู
 
1. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศศิริประภา  หนูมาก
 
1. นางวันดี  สัจจากุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวลี  สิงห์แก้ว
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันยพร   ภคโล
2. นางสาวบุรัสกร  ขาวทอง
3. นางสาววรรณกานต์  มาศศรี
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
2. นางสาวพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สิทธิโสธา
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วศร
 
1. นายมานพ  พลเพชร
2. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนุสไอหนี  นุ่นปาน
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอภิราวดี  แก้วชูทอง
2. เด็กชายเจษฎา  สอนเนียม
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
2. นางสาววณิชฎา  เดชเดชะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวทัศนา  ถาวรัตน์
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัศนา  ถาวรัตน์
2. นายธนาคูณ  วิบูลย์เขตร์
3. นางสาวเนตรชนก  คงสุวรรณ
 
1. นางสาลามิหย๊ะ  กิตติบุญญาทิวากร
2. นางสาวนภสร  ขุนเศรษฐ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะศึก  แกล้วกล้าหาญ
2. เด็กชายนครินทร์  เมืองสง
3. เด็กชายนวพล  ย่อเซ่ง
4. เด็กชายบวรชัย  แก้วนาง
5. เด็กหญิงบุษญา  หมัดอาดัม
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เมืองทวี
7. นางสาววนิดา  สุขเกลื่อม
8. นางสาวอภัสรา  เบ็ญละโต๊ะ
 
1. นางนงคราญ   ตาแก้ว
2. นายพิชญางกูร  หนูแก้ว
3. นางอมราภรณ์  พลเพชร