สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพัชรพร  ช่วง
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกิตติญา  อู่ทอง
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสรวงสุดา  ชุมแดง
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. นายกลวัชร  คนคล่อง
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี