สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกลวัชร  คนคล่อง
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกันต์วิภา  หนูเพ็ง
 
1. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเนตรมาดา  ชูกลิ่น
 
1. นางวันดี  สัจจากุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรฎาเดช  ขวัญหนู
 
1. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.87 เงิน 10 1. เด็กหญิงมารีนา  อาแด
 
1. นางวันดี  สัจจากุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศศิริประภา  หนูมาก
 
1. นางวันดี  สัจจากุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวลี  สิงห์แก้ว
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพัชรพร  ช่วง
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ช่วยศรี
2. เด็กหญิงกิจติยา  หวานเมือง
3. เด็กหญิงศศิธร  ดิษสุวรรณ
 
1. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
2. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันยพร   ภคโล
2. นางสาวบุรัสกร  ขาวทอง
3. นางสาววรรณกานต์  มาศศรี
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
2. นางสาวพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สิทธิโสธา
2. เด็กหญิงวาสนา  แก้วศร
 
1. นายมานพ  พลเพชร
2. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิติ  อักโขมี
2. นายวรวุฒิ  แก้วแกมพุทธ
 
1. นายมานพ  พลเพชร
2. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฮายี  เหตุหาก
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  กาญจนมณี
 
1. นางสมศรี  อินทรกนิฏฐ์
2. นางพันธ์รัตน์  สุขสว่าง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาววริศรา  ชูชนะ
 
1. นางสมศรี  อินทรกนิฏฐ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนุสไอหนี  นุ่นปาน
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเนตรชนก  คงสุวรรณ
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนพ  พงศ์มานุรักษ์
2. เด็กชายณัฐพล  หนูปลอด
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
2. นางสหัส  ชูโชติ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตสิทธิ์  ปานช่วย
2. นายฐานันดร  จันทรอุไร
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
2. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกิตติญา  อู่ทอง
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิดา  แซ่อุ้ย
 
1. นางสหัส  ชูโชติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอภิราวดี  แก้วชูทอง
2. เด็กชายเจษฎา  สอนเนียม
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
2. นางสาววณิชฎา  เดชเดชะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวทัศนา  ถาวรัตน์
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสรวงสุดา  ชุมแดง
 
1. นางสมคิด  ยีหวังกอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวอารีญา  หมัดอาดัม
 
1. นางสาวปิยะธิดา  สุวรรณสิทธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัศนา  ถาวรัตน์
2. นายธนาคูณ  วิบูลย์เขตร์
3. นางสาวเนตรชนก  คงสุวรรณ
 
1. นางสาลามิหย๊ะ  กิตติบุญญาทิวากร
2. นางสาวนภสร  ขุนเศรษฐ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลญาดา  โคราช
2. เด็กหญิงอภิสรา  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  สิทธิศักดิ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ปานเพชร
2. นางเพ็ญศรี  สืบสม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐฐาภรณ์  เอียดสุย
2. นางสาวศิวกร  ศรีเลิศ
3. นางสาวอลิสา  เอนกเวียง
 
1. นางสาวนภสร  ขุนเศรษฐ์
2. นางสาลามิหย๊ะ  กิตติบุญญาทิวากร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  เฉลิมพงศ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  พานิชกุล
3. เด็กหญิงมุธิตา  ศรีไพร
 
1. นางเพ็ญศรี  สืบสม
2. นางเนาวรัตน์  ปานเพชร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตพงศ์  คงทอง
2. นายอุกฤกฎ์  บุญเรือง
 
1. นางเนาวรัตน์  ปานเพชร
2. นางเพ็ญศรี  สืบสม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เสียงแจ้ว
2. เด็กชายดนุวัฒน์  พัฒนพินัย
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
2. นายอรัญญิก  คชวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองคำ
2. เด็กชายนพพร  มุณีแสง
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
2. นายอรัญญิก  คชวงศ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นางสาวจันจิรา  คงสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติมณฑณ์  กรอบเพชร
3. เด็กหญิงปานติมา  ปานหวาน
4. เด็กหญิงวันวิสา  ไชยเขียว
5. เด็กหญิงเกวลิน  ชูวิจิตร
 
1. นายภูมินทร์  คำเขียว
2. นายประเกรียติ  สุวรรณโณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายกิตติภรณ์  มากเล่ง
2. นางสาวณัฐนันท์  ชาติวงศ์
3. นายณัฐวุฒิ  กิ้มเถี้ยว
4. นางสาววันวิสา  ทองขำ
5. นางสาวอลิษา  ไชยรัตน์
 
1. นายประเกรียติ  สุวรรณโณ
2. นายอรัญญิก  คชวงศ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  หลำเบ็นสะ
 
1. นายภูมินทร์  คำเขียว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรวุฒิ  แก้วแกมพุทธ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์พูล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รุ่งรัตน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์พูล
2. นายอรัญญิก  คชวงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  สิงห์แก้ว
2. นายศรัณย์ภัทร  บุญรัตน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์พูล
2. นายประเกรียติ  สุวรรณโณ
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  บุญวิก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูรัตน์
 
1. นางวรรณณา  ศรียา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณากร  ถังเซ่ง
2. นางสาวอารียา  พลเพชร
 
1. นางวรรณณา  ศรียา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธิญา  จู่สวัสดิ์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวนัศรียา  วรจิตสกุลชัย
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  เอียดสุย
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารียา  แก้วอ่อนแสง
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. นายกลวัชร  คนคล่อง
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวธิตวรรณ  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศีลบุตร
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิฎารัตน์  วุ่นฝ้าย
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศีลบุตร
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  คงสกุล
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  โตะยู
2. นายธนากร  วาโย
3. นายนันทวัฒน์  สุริยจันทร์
4. นายปฏิพัทธ์  ชอบธรรม
5. นายวีรชัย  รามชัย
6. นางสาวแก้วกาญจน์  สุขพรหม
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
2. นางสาวจิรารัตน์  ณ รังษี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริ
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 4 1. นายวาทิต  ปานหวาน
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุษญา  หมัดอาดัม
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 1. นางสาวแก้วกาญจน์  สุขพรหม
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณากร  ถังเซ่ง
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษญา  หมัดอาดัม
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวแก้วกาญจน์  สุขพรหม
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายมงคล  คงสกุล
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนตรมาดา  ชูกลิ่น
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 1. นางสาวสุธิดา  นวลละออง
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณากร  ถังเซ่ง
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงเนตรมาดา  ชูกลิ่น
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 5 1. นางสาวสุธิดา  นวลละออง
 
1. นายบรรเทิง  ศิริมุสิกะ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะศึก  แกล้วกล้าหาญ
2. เด็กชายนครินทร์  เมืองสง
3. เด็กชายนวพล  ย่อเซ่ง
4. เด็กชายบวรชัย  แก้วนาง
5. เด็กหญิงบุษญา  หมัดอาดัม
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เมืองทวี
7. นางสาววนิดา  สุขเกลื่อม
8. นางสาวอภัสรา  เบ็ญละโต๊ะ
 
1. นางนงคราญ   ตาแก้ว
2. นายพิชญางกูร  หนูแก้ว
3. นางอมราภรณ์  พลเพชร
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  หนูพลับ
 
1. นางถนอม  พันธรัตน์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.38 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเนตรนภา  มาสุข
 
1. นางถนอม  พันธรัตน์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วไฟ
 
1. นางสุจรรยา  ประทุมมาศ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศิรินทิพย์  เวชสิทธิ์
 
1. นางสุจรรยา  ประทุมมาศ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเจริญ
 
1. Mr.Lugman  Khakim
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  คงสกุล
 
1. Mr.Lugman  Khakim
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิชนะ  อ่อนตา
2. เด็กชายเรลวัฒน์  สุขเกลื่อม
 
1. นางดวงฤดี  แก้วมณี
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวณัฐนรินทร์  ทองเอียด
 
1. นางดวงฤดี  แก้วมณี
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฟ้าใส  ไกรณรงค์
2. นางสาววิมลมาศ  รักราม
3. นางสาวโสรญา  เบ็ญละโต๊ะ
 
1. นางอมราภรณ์  พลเพชร
2. นายมานพ  พลเพชร
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพ้งหล้ง
2. เด็กหญิงปริญญา  บัวงาม
3. เด็กชายพิพัฒน์  สุริยะวงศ์
 
1. นายประเสริฐ  ประทุมศรี
2. นางประภาวดี  สัจจากุล
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์   โทขันธ์
2. นางสาวนภิศา  แสงสีดำ
3. นางสาววรรณศิริ  ไชยมนตรี
 
1. นางประภาวดี  สัจจากุล
2. นายประเสริฐ  ประทุมศรี