สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงส่ากีนะ  ทุมมาลี
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงตัสนีม  หมาดโส๊ะ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ขำนุรักษ์
 
1. นางสาวส่อลิห๊ะ  พลนุ้ย
2. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ