สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงยัสมิน  สาเหล็ม
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนูรีน่าฮ์  ชื่นดำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมาดหรีม
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
2. นางสาวฮูดา  ทักษิณาวาณิชย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งโอ
 
1. นางสาวจุติมา  โชคดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงลัยยินา  หวัดแท่น
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์พุ่ม