สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงส่ากีนะ  ทุมมาลี
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เหล็มปาน
 
1. นางสาวน่าริมล  ปานหมีน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัยมี  เหล็มปาน
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงยัสมิน  สาเหล็ม
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนูยัยมี  สุหรง
2. เด็กชายอาหลี  เหล็มปาน
3. เด็กหญิงฮูดา   เหล็มปาน
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
2. นางสาวส่อลิห๊ะ  พลนุ้ย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงตัสนีม  หมาดโส๊ะ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ขำนุรักษ์
 
1. นางสาวส่อลิห๊ะ  พลนุ้ย
2. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนูรีน่าฮ์  ชื่นดำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมาดหรีม
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
2. นางสาวฮูดา  ทักษิณาวาณิชย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งโอ
 
1. นางสาวจุติมา  โชคดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงลัยยินา  หวัดแท่น
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์พุ่ม