สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวซิลมี  ขุนนุ้ย
 
1. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70.37 เงิน 11 1. เด็กหญิงนัศรียะห์  มหาศานติ
 
1. นางอิสริยา  เพชรหนู
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายลาติฟ  มากกลาย
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมมัน
 
1. นางสาวสลามะห์  สงเดช