สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูนวล
 
1. นางอิสริยา  เพชรหนู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงร็อยมี  ไชยสงคราม
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววรักษริน  แหละปานแก้ว
2. นางสาวอุษา  หนูเส้ง
 
1. นางอิสริยา  เพชรหนู
2. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอุษา  หนูเส้ง
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายบัซซามีย์  เหล็มปาน
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายยาซีน  หมัดหลีเจริญ
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชนานัท  ปานหวาน
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นายอาซาน  บิลเส็น
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงร็อยมี  ไชยสงคราม
2. เด็กหญิงสิรินยา  โส๊ะเบ็ญอาหลี
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สงเดช
 
1. นางสาวสุนันทา  ณ พัทลุง
2. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด