สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูนวล
 
1. นางอิสริยา  เพชรหนู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวซิลมี  ขุนนุ้ย
 
1. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายอัดนาน  หวาเอียด
 
1. นางอิสริยา  เพชรหนู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70.37 เงิน 11 1. เด็กหญิงนัศรียะห์  มหาศานติ
 
1. นางอิสริยา  เพชรหนู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 7 1. นางสาวนุสรา  อั้นบุตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงร็อยมี  ไชยสงคราม
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 -    
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิรินยา  โส๊ะเบ็ญอาหลี
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สงเดช
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววรักษริน  แหละปานแก้ว
2. นางสาวอุษา  หนูเส้ง
 
1. นางอิสริยา  เพชรหนู
2. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิสรีน  เอียดวงค์
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอุษา  หนูเส้ง
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายบัซซามีย์  เหล็มปาน
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายยาซีน  หมัดหลีเจริญ
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชนานัท  ปานหวาน
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นายอาซาน  บิลเส็น
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงร็อยมี  ไชยสงคราม
2. เด็กหญิงสิรินยา  โส๊ะเบ็ญอาหลี
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สงเดช
 
1. นางสาวสุนันทา  ณ พัทลุง
2. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนานันท์  สงเดช
2. นางสาวมารีน่า  ชัยชนะ
3. นางสาวริสซาริญญา  อาสักละ
 
1. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด
2. นางสาวสุนันทา  ณ พัทลุง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 -    
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายลาติฟ  มากกลาย
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายลุตฟีย์  มากกลาย
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมมัน
 
1. นางสาวสลามะห์  สงเดช
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนาดา  ทองคำ
 
1. นางสุไหวบะ  ปานหวาน