สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยพร  รวมเกล็ด
 
1. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จริงใจ
 
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณชนก  สิทธิกุล
2. เด็กชายอดิเทพ  มูลแก่น
 
1. นายวรพล  เรืองทอง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สังดุก
2. เด็กหญิงณัฐนรี  จายอำพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
2. นายวรพล  เรืองทอง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.21 ทอง 4 1. เด็กหญิงชิณานันต์  ชูศรี
2. เด็กชายพัสกร  อุ่นน้อย
3. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีรักษา
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
2. นายวรพล  เรืองทอง