สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สังข์สนิท
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จริงใจ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปานจันทร์
4. เด็กหญิงปิยพร  รวมเกล็ด
5. เด็กหญิงอิสยาภรณ์  จันทร์เพชร
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  โคตะยันต์
 
1. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปานจันทร์
2. เด็กชายปุณณวิช  หนูแก้ว
 
1. นายวรพล  เรืองทอง