สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปานจันทร์
 
1. นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จายอำพันธ์
 
1. นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจักรรินทร์  หกหนู
2. เด็กหญิงมลทิพย์  ดำหมี
3. เด็กชายวรวิช  มะธุรส
 
1. นางสาวนัสวิศิษฏ์  ปุรเมษฐ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกานต์วรัญญา  กาวิชัย
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุญช่วย
 
1. นางพวงเพ็ญ  ดวงชาญ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรชนา  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงวาธณี  มุณีพรหม
3. เด็กหญิงสุชิการต์  หนูหลง
 
1. นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม