สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปานจันทร์
 
1. นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัสรา  มณีโชติ
 
1. นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุธาลินี  เครือหนุน
 
1. นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จายอำพันธ์
 
1. นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชชุดา  แพทย์อำพร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูเพชร
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมลทิพย์  ดำหมี
2. เด็กชายยศภัทร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คำดอกไม้
 
1. นางสาวนัสวิศิษฏ์  ปุรเมษฐ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรภัทร  คล้ายฉิม
 
1. นางสาวนัสวิศิษฏ์  ปุรเมษฐ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจักรรินทร์  หกหนู
2. เด็กหญิงมลทิพย์  ดำหมี
3. เด็กชายวรวิช  มะธุรส
 
1. นางสาวนัสวิศิษฏ์  ปุรเมษฐ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สังข์สนิท
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จริงใจ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปานจันทร์
4. เด็กหญิงปิยพร  รวมเกล็ด
5. เด็กหญิงอิสยาภรณ์  จันทร์เพชร
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.32 ทองแดง 16 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทิพย์นุ้ย
2. เด็กหญิงณัฐนรี  จายอำพันธ์
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกานต์วรัญญา  กาวิชัย
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุญช่วย
 
1. นางพวงเพ็ญ  ดวงชาญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายสุริยา  คงทวี
 
1. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยพร  รวมเกล็ด
 
1. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จริงใจ
 
1. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จริงใจ
 
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  โคตะยันต์
 
1. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์วรัญญา  กาวิชัย
 
1. นางอรวรรณ  เพ็งหนู
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกรชนา  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงวาธณี  มุณีพรหม
3. เด็กหญิงสุชิการต์  หนูหลง
 
1. นางสาวรัชนิดา  บัวเนียม
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณชนก  สิทธิกุล
2. เด็กชายอดิเทพ  มูลแก่น
 
1. นายวรพล  เรืองทอง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปานจันทร์
2. เด็กชายปุณณวิช  หนูแก้ว
 
1. นายวรพล  เรืองทอง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สังดุก
2. เด็กหญิงณัฐนรี  จายอำพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
2. นายวรพล  เรืองทอง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.21 ทอง 4 1. เด็กหญิงชิณานันต์  ชูศรี
2. เด็กชายพัสกร  อุ่นน้อย
3. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีรักษา
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
2. นายวรพล  เรืองทอง