สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายกฤตนัย  สงไข่
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิตา  อุทัยหัสน์
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรินญา  นกแก้ว
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวศุภาวรรณ  ศิริวัฒน์
 
1. นางระริ่น  ภักดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  พริกเบ็ญจะ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิริวัฒน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทองขาว
2. นางอภิรดี  สิทธิดำรงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวณัฏฐธิดา  มากสุก
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทองขาว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยุต  สมานุภาวิน
 
1. นางจักรกมล  สุจินต์โณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 1. นางสาวผริตา  จันเสนะ
2. นางสาวพัชรี  พรหมณี
3. นางสาวเอมมิกา  จันทภาโส
 
1. นางสุนทรี  แก้วสม
2. นางดรุณี  จันทร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวธวัลหทัย  สุขสวัสดิ์
2. นายศุภนัฐ  ชูดำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  พุทธขาว
2. นายนัยเนตร  นวลขาว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวจันทกานต์  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวจันทกานต์  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 4 1. นายวัชราวุธ  ศรีทวี
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทอง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรดนย์  ดำคลิ้ง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 7 1. นางสาวปวริศา  คงเกลี้ยง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงติชิลา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงนุสรา  จันทา
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วแสงอ่อน
4. เด็กหญิงอณัญญา  วงศ์ช่วย
5. เด็กหญิงเนตรฤดี  มุกฏารัตน์
 
1. นางวรรณา  แสงจันทร์
2. นางประภา  บำรุงเสนา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรินธร  ศรีเทพธรรมวงศ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  นิลทะรัตน์
 
1. นางวรรณา  แสงจันทร์
2. นางประภา  บำรุงเสนา
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทรโชติ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทองประดับ
3. เด็กหญิงเบญญาภา   นาคะสะรี
 
1. นางระริ่น  ภักดี
2. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  ศรีสุข
2. นางสาวพัชรี  หวังรัตน์
3. นายวิญญู   ทัศโร
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
2. นางระริ่น  ภักดี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวภัทรสุดา  โชติษฐยางกูร
2. นางสาวหิรัณยา  แซ่จัง
 
1. นายจเร  เหมะรักษ์
2. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยมงคล  นาคเกตุุ
2. เด็กชายอติราช  มาแปะ
 
1. นายสหธรณ์  อินทนะนก
2. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปานชนก  มูสิกะเจริญ
2. นางสาววิชุตา  มาสุวรรณ์
 
1. นายจเร  เหมะรักษ์
2. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุลิตา  เซ้งอิ้น
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุหนู
4. เด็กหญิงรสิตา  หิรัญพันธ์
5. เด็กหญิงศุศิศฬา   หนูมาก
6. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีตา
 
1. นางอัญอร  จินดา
2. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
3. นายภภัสสร  พุทธชู