สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองบริบูรณ์
 
1. นางเฉลิมศรี  เซ้งอิ้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภวิกา  ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  คงรอด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูแหละ
 
1. นางระริ่น  ภักดี
2. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวสุวรรณดี  หนูสม
 
1. นางประคอง  คงสุวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาริศา  แก้วรัศมี
2. เด็กชายพันเลิศ  ศุภสิริพงศ์
3. เด็กหญิงอนันญลักษณ์  แตงเทศ
 
1. นางทิพย์รัตน์  หนูนุ่น
2. นางหัสหมะ  มุเส็มสะเดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติภณ  ฟองสุวรรณ
2. เด็กชายอดิเทพ  ดำแก้ว
 
1. นางสาวเมวิกา  เรืองหนู
2. นางสาวพิชญ์กานต์  นวลแก้ว
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธร  ไกรสยุมพร
2. เด็กชายฉัตรดนัย  ยศนุ้ย
 
1. นายสหธรณ์  อินทนะนก
2. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนรีกานต์  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงอรรัมภา  เมืองสง
 
1. นายสหธรณ์  อินทนะนก
2. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด