สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุศิศฬา   หนูมาก
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจิดาภา   ชั่งทอง
2. นางสาวชนันพร  พรหมพันธุ์
3. นางสาวสมปรารถนา  หนูชู
 
1. นางระริ่น  ภักดี
2. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธนิษฐา   สิงเนี่ยว
2. นางสาววรรณวิสาข์  โชคประสพ
 
1. นายกันทร  ภูนุชอภัย
2. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกานต์สินี  คงชู
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ทิพย์เทพ
 
1. นางระริ่น  ภักดี
2. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอัชฏาภรณ์  ศรีวารินทร์
 
1. นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 1. นายพัชรพงษ์  สงไข่
 
1. นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 7 1. นายกิตติเดช  จีระพันธ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เรืองพุด
3. นางสาวอนันตญา  แตงเทศ
 
1. นางนิรมล  นวลจันทร์
2. นางสาวเมวิกา  เรืองหนู
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนวรรณ  หนูชู
2. เด็กหญิงเรวดี  ชูสัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  พุทธขาว
2. นายอรรถชัย  เกลาฉีด