สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองบริบูรณ์
 
1. นางเฉลิมศรี  เซ้งอิ้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัฒนา  สานุสรณ์
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายกฤตนัย  สงไข่
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานติมา  รัตนะ
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิตา  อุทัยหัสน์
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรินญา  นกแก้ว
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุศิศฬา   หนูมาก
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิศวรา  บานแย้ม
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภวิกา  ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  คงรอด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูแหละ
 
1. นางระริ่น  ภักดี
2. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจิดาภา   ชั่งทอง
2. นางสาวชนันพร  พรหมพันธุ์
3. นางสาวสมปรารถนา  หนูชู
 
1. นางระริ่น  ภักดี
2. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธนิษฐา   สิงเนี่ยว
2. นางสาววรรณวิสาข์  โชคประสพ
 
1. นายกันทร  ภูนุชอภัย
2. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกานต์สินี  คงชู
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ทิพย์เทพ
 
1. นางระริ่น  ภักดี
2. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวศุภาวรรณ  ศิริวัฒน์
 
1. นางระริ่น  ภักดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกฎ  ปรกช่วย
 
1. นางประนอม  บุตรดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวสุวรรณดี  หนูสม
 
1. นางประคอง  คงสุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอัชฏาภรณ์  ศรีวารินทร์
 
1. นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 1. นายพัชรพงษ์  สงไข่
 
1. นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  พริกเบ็ญจะ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิริวัฒน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทองขาว
2. นางอภิรดี  สิทธิดำรงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวณัฏฐธิดา  มากสุก
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทองขาว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยุต  สมานุภาวิน
 
1. นางจักรกมล  สุจินต์โณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายภูพล  สุวรรณมณี
 
1. นางสาววิชชุนี  รัตนะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาริศา  แก้วรัศมี
2. เด็กชายพันเลิศ  ศุภสิริพงศ์
3. เด็กหญิงอนันญลักษณ์  แตงเทศ
 
1. นางทิพย์รัตน์  หนูนุ่น
2. นางหัสหมะ  มุเส็มสะเดา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 7 1. นายกิตติเดช  จีระพันธ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เรืองพุด
3. นางสาวอนันตญา  แตงเทศ
 
1. นางนิรมล  นวลจันทร์
2. นางสาวเมวิกา  เรืองหนู
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภร  อัธยาตมวิทยา
2. เด็กหญิงศิรดา  ชนะชนม์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ช่วยพิชัย
 
1. นางสาวกาญจนา  เอียดสุย
2. นางสาวสุกัญญา  เพชรสงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 1. นางสาวผริตา  จันเสนะ
2. นางสาวพัชรี  พรหมณี
3. นางสาวเอมมิกา  จันทภาโส
 
1. นางสุนทรี  แก้วสม
2. นางดรุณี  จันทร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญจพล  ปลอดภัย
2. เด็กชายวรพิชัย   คงผอม
 
1. นายธนกฤต  ดำสนิท
2. นางหัสหมะ  มุเส็มสะเดา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติภณ  ฟองสุวรรณ
2. เด็กชายอดิเทพ  ดำแก้ว
 
1. นางสาวเมวิกา  เรืองหนู
2. นางสาวพิชญ์กานต์  นวลแก้ว
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองช่วย
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  แก้วคง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   หนูโม
4. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์แทน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  พังสาย
 
1. นางสาวสานิยา  วิทยาพันธ์์
2. นางสาวกวินธิดา  แก้วมาก
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณิศา   เหลนเพ็ชร์
2. นางสาวนพวรรณ  รังษีสว่าง
3. นางสาวนภาวี  สุวรรณรักษ์
4. นางสาวรุจรวี  หอยหนู
5. นางสาวสุประวีณ์  คำคง
 
1. นายอภินันท์  เกรียงศักดานุกูล
2. ว่าที่ร้อยโทอนุวัตร  ตันตสถิตานนท์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญจิรา  ชูนุ้ย
2. นายชนาธิป  สังยา
3. นายณัฐพล  ชูเหละ
4. นายนนท์ธวัช  อักษรชู
5. นายอลังการ  ชูแจ่ม
 
1. นางสาวสานิยา  วิทยาพันธ์์
2. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  แก้วชูทอง
 
1. นายอุดม  ทองซู้นห่อ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวชิดชนก  สุวรรณกาศ
 
1. นายบารูดิน  ดอเลาะ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุภูมิ  พุทธวาศรี
2. เด็กหญิงสิรินภา  หมื่นพล
 
1. นางธนิตา  รัตนจามิตร
2. นายอภินันท์  เกรียงศักดานุกูล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  จาริยะ
2. นายศิริวัฒน์  พุ่มนวล
 
1. นางธนิตา  รัตนจามิตร
2. นายอภินันท์  เกรียงศักดานุกูล
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวญาณิศา  เหลนเพ็ชร์
2. นางสาวนพวรรณ   รังษีสว่าง
3. นางสาวนภาวี  สุวรรณรักษ์
4. นางสาวปีย์วรา  หนูภิชัย
5. นางสาวพัณณิตา  วิจิตรสงวน
6. นางสาวรุจรวี  หอยหนู
7. นางสาวศุภาวรรณ  ศิริวัฒน์
8. นางสาวสุประวีณ์  คำคง
9. นางสาวเจนจิรา  คงมี
10. นางสาวเจนจิรา  สุกแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  พุทธขาว
2. นายนัยเนตร  นวลขาว
3. นายอรรถชัย  เกลาฉีด
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนวรรณ  หนูชู
2. เด็กหญิงเรวดี  ชูสัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  พุทธขาว
2. นายอรรถชัย  เกลาฉีด
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวธวัลหทัย  สุขสวัสดิ์
2. นายศุภนัฐ  ชูดำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  พุทธขาว
2. นายนัยเนตร  นวลขาว
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาคม  ทองเสน
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธวัลหทัย  สมาคม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ส่งแสง
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวจันทกานต์  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภารดี  อัธยาตมวิทยา
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธวัลหทัย  สมาคม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เอียดปู
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรอนงค์  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ส่งแสง
2. เด็กหญิงธนาพร  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวธนิพร  ช่วยเล็ก
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุภัทร  เอียดปู
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวจันทกานต์  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ลิ่มวงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายวาคิม  ด้วงครุฑ
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันทน์เทศ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวธนิพร  ช่วยเล็ก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสนันตน์  ช่วยเล็ก
2. นางสาวสายวารี  บุญช่วย
3. นายอัครวิทย์   ทองทิม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางสาวธนิพร  ช่วยเล็ก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดลยา  บุบผะเรณู
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศพล  ช่วยเล็ก
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมินตรา  แก้วแหร้
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิดา  จันพูล
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวิสรา  ดำทอง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดรุณวรรณ  ถิ่นแก้ว
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรณิศ  คงเหล่
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพิชญ์  ทองเมฆ
2. เด็กหญิงนรมน  โสดา
3. เด็กชายปัญจพล  ปลอดภัย
4. เด็กชายพงศกร  แผ้วนุกูล
5. เด็กชายพฤจิกา  ทิมกลับ
6. เด็กหญิงเทวิกา  พัฒนสิงห์
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
2. นายจิรภัทร  บุญแท้
3. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงศ์ฤทธิ์  ทองจันทร์แก้ว
2. นายนราธร   บุญเตโช
3. นางสาวพันพัสสา  แก้วชูทอง
4. นายวัชรากร  ชูสอน
5. นายวัชราวุธ  ศรีทวี
6. นายเอกรัตน์  คงผอม
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
2. นายบารูดิน  ดอเลาะ
3. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพิชญ์  ทองเมฆ
2. เด็กหญิงชนิตา  อุทัยหัสน์
3. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมะประสิทธิ์
4. นางสาวชวนขวัญ  เหล่าทอง
5. นางสาวชิดชนก  สุวรรณกาศ
6. เด็กชายชินพัฒน์  นวลมี
7. เด็กชายณรงศ์ฤทธิ์  ทองจันทร์แก้ว
8. เด็กชายดนุเดช  บุญเตโช
9. นายทรงวิทย์  ปิยะพันธ์
10. เด็กชายธนภัทร  คงเอียด
11. นางสาวนพวรรณ  รังษีสว่าง
12. เด็กหญิงนภัสสร  เมืองทิพย์
13. เด็กหญิงนรมน   โสดา
14. นายนราธร  บุญเตโช
15. เด็กชายนวนนท์  ศรีทองแก้ว
16. เด็กหญิงนัสวรรณ  สงนุ้ย
17. เด็กหญิงปภาณิน  มากแก้ว
18. เด็กชายพงศกร  แผ้วนุกูล
19. เด็กชายพฤจิกา  ทิมกลับ
20. นางสาวพันพัสสา  แก้วชูทอง
21. นางสาวพาฝัน  ทองเนียม
22. เด็กชายพิชัยยุทธ  รอดเอียด
23. นางสาววจิราพัชร   ไชยณรงค์
24. เด็กหญิงวรัญญา  จันทอง
25. นายวัชรากร  ชูสอน
26. นายวัชราวุธ  ศรีทวี
27. เด็กหญิงศุภกานต์   แปะเที่ยว
28. เด็กชายศุภวิชญ์  ชูทอง
29. เด็กหญิงศุภิดา  อุดมดิษฐกร
30. นายสราวุฒิ  จินดาศรัย
31. นางสาวสุธาทิพย์  ภักดีพลเดช
32. นางสาวสุภิสรา  ภูจอมนาค
33. นางสาวอติกานต์  ทองปาน
34. เด็กหญิงอรกานต์  ภูจอมนาค
35. เด็กหญิงอรดา  ดวงแข
36. เด็กชายอัครเดช  คงอินทร์
37. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดำเกลี้ยง
38. เด็กหญิงเทวิกา  พัฒนสิงห์
39. เด็กชายเพชรภูมิ  จันทรโชติ
40. นายเอกรัตน์  คงผอม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
3. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
4. นายปิรยุทธ  ทับทุ่ย
5. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
6. นายบารูดิน  ดอเลาะ
7. นายจิรภัทร  บุญแท้
8. นายณัฐวุฒิ  ทองขาว
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปารเมศวร์  ประทุมสุวรรณ
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชราวุธ  ศรีทวี
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงเทวิกา  พัฒนสิงห์
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวนพวรรณ  รังษีสว่าง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรเมศวร์  ประทุมสุวรรณ
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 4 1. นายวัชราวุธ  ศรีทวี
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทอง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวอติกานต์  ทองปาน
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรดนย์  ดำคลิ้ง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกันต์ศักดิ์  มากสุก
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรมน  โสดา
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุมิตา  สีหาบง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรดล  ดำคลิ้ง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนัทธพงศ์  โสภาจารย์
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเทวิกา  พัฒนสิงห์
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 7 1. นางสาวปวริศา  คงเกลี้ยง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลยา  บุบผะเรณู
 
1. นางประภา  บำรุงเสนา
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนรรถพล  ยั่วจิตร
 
1. นางอุทัยวรรณ  ภูนุชอภัย
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงติชิลา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงนุสรา  จันทา
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วแสงอ่อน
4. เด็กหญิงอณัญญา  วงศ์ช่วย
5. เด็กหญิงเนตรฤดี  มุกฏารัตน์
 
1. นางวรรณา  แสงจันทร์
2. นางประภา  บำรุงเสนา
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชนันท์  จันทร์ดำ
2. นางสาวนฤมล  ซุ้ยขาว
3. นางสาววริศา  ไภยจินดา
4. นางสาวสุภัสสรา  คงสง
5. นางสาวสุมิตา  สีหาบง
 
1. นางคณิตา  สุวรรณโณ
2. นางอุทัยวรรณ  ภูนุชอภัย
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสราวุธ  หนูแก้ว
2. นายอาทิตย์  รัตนะ
 
1. นายจิรภัทร  บุญแท้
2. นางอุทัยวรรณ  ภูนุชอภัย
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรินธร  ศรีเทพธรรมวงศ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  นิลทะรัตน์
 
1. นางวรรณา  แสงจันทร์
2. นางประภา  บำรุงเสนา
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  เพ็งแก้ว
 
1. นางคณิตา  สุวรรณโณ
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทรโชติ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทองประดับ
3. เด็กหญิงเบญญาภา   นาคะสะรี
 
1. นางระริ่น  ภักดี
2. นางวิมล  สุวรรณโณ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  ศรีสุข
2. นางสาวพัชรี  หวังรัตน์
3. นายวิญญู   ทัศโร
 
1. นางวิมล  สุวรรณโณ
2. นางระริ่น  ภักดี
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธร  ไกรสยุมพร
2. เด็กชายฉัตรดนัย  ยศนุ้ย
 
1. นายสหธรณ์  อินทนะนก
2. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  นิ่มดวง
2. เด็กหญิงศศิธร  ทองปลาง
 
1. นายสหธรณ์  อินทนะนก
2. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวภัทรสุดา  โชติษฐยางกูร
2. นางสาวหิรัณยา  แซ่จัง
 
1. นายจเร  เหมะรักษ์
2. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยมงคล  นาคเกตุุ
2. เด็กชายอติราช  มาแปะ
 
1. นายสหธรณ์  อินทนะนก
2. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนรีกานต์  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงอรรัมภา  เมืองสง
 
1. นายสหธรณ์  อินทนะนก
2. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  อักษรชู
2. เด็กชายอรรถพล  คงผอม
 
1. นายสหธรณ์  อินทนะนก
2. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปานชนก  มูสิกะเจริญ
2. นางสาววิชุตา  มาสุวรรณ์
 
1. นายจเร  เหมะรักษ์
2. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัฒนาวดี  ทองรอด
2. นางสาวเจนจิรา  ศิริรอด
 
1. นายจเร  เหมะรักษ์
2. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นายจิตตา  หนูช่วย
2. นายนนทวรรษ  ช่วยพิชัย
 
1. นายจเร  เหมะรักษ์
2. นายสุทธนพ  ขำแก้ว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุลิตา  เซ้งอิ้น
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุหนู
4. เด็กหญิงรสิตา  หิรัญพันธ์
5. เด็กหญิงศุศิศฬา   หนูมาก
6. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีตา
 
1. นางอัญอร  จินดา
2. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
3. นายภภัสสร  พุทธชู
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลักษณะ
2. นางสาวรติมา  สุกใส
3. นางสาววิยะดา  แก้วคง
4. นางสาวศิรภัสสร  ไพจิตร
5. นางสาวสุฌาริณี  เกื้อสุข
6. นางสาวอินทิรา  สุวรรณกาศ
 
1. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
2. นางอัญอร  จินดา
3. นายภภัสสร  พุทธชู
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาดา  อักษรชู
2. เด็กหญิงนันทินี  สืบสม
3. เด็กชายพัชรพล  จันทร์เอียด
 
1. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
2. นางอัญอร  จินดา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  รัตนประพันธ์
2. นางสาวชวนขวัญ  เหล่าทอง
3. นางสาวทิพย์นภา  แซ่ลิ่ว
 
1. นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด
2. นางอัญอร  จินดา
 
99 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาดา  เรืองแก้ว
 
1. นางเฉลิมศรี  เซ้งอิ้น
 
100 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประกาย  ช่วยพิชัย
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
101 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ริยาพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
102 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปารเมศวร์   ประทุมสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  จิตติ
 
103 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงสุชาดา  เรืองแก้ว
 
1. นางเฉลิมศรี  เซ้งอิ้น
2. นายสุทธนพ  ขำแก้ว