สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำทิพย์  ทองกัญญา
2. นายปณิธาน  แหละหมัน
3. นางสาววิลาวัณย์  รัตนพร
 
1. นางยุพดี  คงประสม
2. นางสาวสุุนียะ  โส๊ะสุบ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  จันทร์สุข
2. นางสาวชไมพร  จันทร์สุข
3. นางสาวฐิดาพร  กะละหมัด
4. นางสาวณงนภัทร  ชนะสิทธิ์
5. นางสาวณัฐกานต์  ชัยชนะ
6. นางสาวธัญพิมล  ปัญญาธิโป
7. นางสาวภคนันท์  ขุนจันทร์
8. นางสาวรมยกร  สุภาวไตร
9. นางสาวรัชนก  ช่วยราชการ
10. นางสาวอาซีย๊ะ  สอนคง
 
1. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
2. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
3. นางหทัยทิพย์  ไชยรัตน์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  พลเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนพร  ไชยสงคราม
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วเกิด
 
1. นายฉลอง  ชนะสิทธิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.64 ทอง 5 1. นางสาวกรรณ์นิกา  ธรรมพุทโธ
2. นางสาวชุติกาญจน์  รอดเอียด
3. นางสาวลักขณา  มะกราย
 
1. นางสุกุล  แซ่แต้