สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำทิพย์  ทองกัญญา
2. นายปณิธาน  แหละหมัน
3. นางสาววิลาวัณย์  รัตนพร
 
1. นางยุพดี  คงประสม
2. นางสาวสุุนียะ  โส๊ะสุบ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  พลเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนพร  ไชยสงคราม
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วเกิด
 
1. นายฉลอง  ชนะสิทธิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.64 ทอง 5 1. นางสาวกรรณ์นิกา  ธรรมพุทโธ
2. นางสาวชุติกาญจน์  รอดเอียด
3. นางสาวลักขณา  มะกราย
 
1. นางสุกุล  แซ่แต้