สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 5 1. นางสาว พัชรินทร์   หวัดเพชร
 
1. นางนิตยา  สังข์เศรษฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาซีหย๊ะ  สอนคง
 
1. นางหทัยทิพย์  ไชยรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นาย กิตติพงศ์   ศรีอินทร์
2. นายอัสลาม   รองเดช
 
1. นางภมร  พลเพชร
2. นางยุพดี  คงประสม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นายสหราช   แข่งขัน
2. นายอนุรักษ์   ตั้งหมั้น
 
1. นางภมร  พลเพชร
2. นางยุพดี  คงประสม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 1. นางสาวกายทิพย์  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวจาราวี  เภาเส็น
3. นางสาวฌัฐกมล  ช่วยชุมชาติ
4. นางสาววนัชพร  ปานป้อง
5. นางสาวสุชาดา  หนูปาน
 
1. นายฉัตรชัย  พลเพชร
2. นายนริศ  อินนุรักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองมน
2. เด็กชายสุรพัศน์  ขุนจันทร์
 
1. นายฉัตรชัย  พลเพชร
2. นายนริศ  อินนุรักษ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎาพร  จันทร์สุข
2. นางสาวชไมพร  จันทร์สุข
3. นางสาวฐิดาพร  กะละหมัด
4. นางสาวณงนภัทร  ชนะสิทธิ์
5. นางสาวณัฐกานต์  ไชยขนะ
6. นายติณณภพ  สังข์ทองกุล
7. นางสาวธัญพิมล  ปัญญาธิโป
8. นางสาวรมยกร  สุภาวไตร
9. นางสาวสุทธิดา  แสงมณี
10. นางสาวอรปรียา  เซ่งสวัสดิ์
 
1. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
2. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
3. นางหทัยทิพย์  ไชยรัตน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวสุชาดา  หนูปาน
2. นายเกียรติภูมิ  หมาดเส็น
 
1. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
2. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวเกศมณี  ศรีเพชร
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นางสาวเกศมณี  ศรีเพชร
 
1. นางสาวชุติมา  ชูแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายเกียรติภูมิ  หมาดเส็น
 
1. นางสาวชุติมา  ชูแก้ว
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพร  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงทักษอร  พรหมเดช
3. เด็กหญิงธิราวรรณ  แกล้วทนงค์
4. เด็กหญิงรัชนก  ช่วยราชการ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองกัญญา
6. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลี้
7. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงมณี
8. เด็กหญิงอิงนิชา  ทองคำ
 
1. นางสาวชุติมา  ชูแก้ว
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วถาวร
 
1. นางสาวประสาทพร  ด้วงคต
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายอภิสิทธิ์  ตั้งหมั้น
2. นายอิดริส  หมานละโต๊ะ
 
1. นางสาวฐานิศร  ดีดาษ