สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจันทิมา  นะดี
 
1. นายสุเทพ  เรืองคล้าย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวจันทมาศ  ช่วยปู
 
1. นางโสภา  ฤทธิเดช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐกานต์  ชูช่วย
2. นายธีรภัทร  อัครามีน
 
1. นางสาวผิวพรรณ  สังข์แก้ว
2. นางพันทวี  ฟักทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตพงษ์  ทองงาม
2. นางสาวภัคนันท์  ขุนจันทร์
 
1. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
2. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายจรัณธร  ขุนทราภักดี
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิยะดา  ไกรวัลย์
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศุุภาวรรณ  ทองมน
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวประสาทพร  ด้วงคต