สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงใหม่นพภา  หนูปาน
 
1. นางโสภา  ฤทธิเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หิรัญมณี
 
1. นางนิตยา  สังข์เศรษฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุปวีร์  โสภากุล
 
1. นางนิตยา  สังข์เศรษฐ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเกตวีร์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมเช็ก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วฤทธิ์
 
1. นายเจริญ  พลเพชร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 1. นายสิทธิกร  ขุนจันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมเช็ก