สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจันทิมา  นะดี
 
1. นายสุเทพ  เรืองคล้าย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงใหม่นพภา  หนูปาน
 
1. นางโสภา  ฤทธิเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวจันทมาศ  ช่วยปู
 
1. นางโสภา  ฤทธิเดช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 5 1. นางสาว พัชรินทร์   หวัดเพชร
 
1. นางนิตยา  สังข์เศรษฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หิรัญมณี
 
1. นางนิตยา  สังข์เศรษฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุปวีร์  โสภากุล
 
1. นางนิตยา  สังข์เศรษฐ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาซีหย๊ะ  สอนคง
 
1. นางหทัยทิพย์  ไชยรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเกตวีร์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมเช็ก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วฤทธิ์
 
1. นายเจริญ  พลเพชร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 1. นายสิทธิกร  ขุนจันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมเช็ก
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำทิพย์  ทองกัญญา
2. นายปณิธาน  แหละหมัน
3. นางสาววิลาวัณย์  รัตนพร
 
1. นางยุพดี  คงประสม
2. นางสาวสุุนียะ  โส๊ะสุบ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นาย กิตติพงศ์   ศรีอินทร์
2. นายอัสลาม   รองเดช
 
1. นางภมร  พลเพชร
2. นางยุพดี  คงประสม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นายสหราช   แข่งขัน
2. นายอนุรักษ์   ตั้งหมั้น
 
1. นางภมร  พลเพชร
2. นางยุพดี  คงประสม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวชฎาพร  จันทร์สุข
2. นางสาวชไมพร  จันทร์สุข
3. นางสาวณงนภัทร  ชนะสิทธิ์
4. นางสาวธัญพิมล  ปัญญาธิโป
5. นางสาวรมยกร  สุภาวไตร
 
1. นายนริศ  อินนุรักษ์
2. นางสาวผิวพรรณ  สังข์แก้ว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 1. นางสาวกายทิพย์  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวจาราวี  เภาเส็น
3. นางสาวฌัฐกมล  ช่วยชุมชาติ
4. นางสาววนัชพร  ปานป้อง
5. นางสาวสุชาดา  หนูปาน
 
1. นายฉัตรชัย  พลเพชร
2. นายนริศ  อินนุรักษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองมน
2. เด็กชายสุรพัศน์  ขุนจันทร์
 
1. นายฉัตรชัย  พลเพชร
2. นายนริศ  อินนุรักษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐกานต์  ชูช่วย
2. นายธีรภัทร  อัครามีน
 
1. นางสาวผิวพรรณ  สังข์แก้ว
2. นางพันทวี  ฟักทอง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎาพร  จันทร์สุข
2. นางสาวชไมพร  จันทร์สุข
3. นางสาวฐิดาพร  กะละหมัด
4. นางสาวณงนภัทร  ชนะสิทธิ์
5. นางสาวณัฐกานต์  ไชยขนะ
6. นายติณณภพ  สังข์ทองกุล
7. นางสาวธัญพิมล  ปัญญาธิโป
8. นางสาวรมยกร  สุภาวไตร
9. นางสาวสุทธิดา  แสงมณี
10. นางสาวอรปรียา  เซ่งสวัสดิ์
 
1. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
2. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
3. นางหทัยทิพย์  ไชยรัตน์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  จันทร์สุข
2. นางสาวชไมพร  จันทร์สุข
3. นางสาวฐิดาพร  กะละหมัด
4. นางสาวณงนภัทร  ชนะสิทธิ์
5. นางสาวณัฐกานต์  ชัยชนะ
6. นางสาวธัญพิมล  ปัญญาธิโป
7. นางสาวภคนันท์  ขุนจันทร์
8. นางสาวรมยกร  สุภาวไตร
9. นางสาวรัชนก  ช่วยราชการ
10. นางสาวอาซีย๊ะ  สอนคง
 
1. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
2. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
3. นางหทัยทิพย์  ไชยรัตน์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตพงษ์  ทองงาม
2. นางสาวภัคนันท์  ขุนจันทร์
 
1. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
2. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวสุชาดา  หนูปาน
2. นายเกียรติภูมิ  หมาดเส็น
 
1. นางศิริรักษ์  เกิดขุมทอง
2. นายวีระวัฒน์  ไชยรัตน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวเกศมณี  ศรีเพชร
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายจรัณธร  ขุนทราภักดี
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิยะดา  ไกรวัลย์
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศุุภาวรรณ  ทองมน
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นางสาวเกศมณี  ศรีเพชร
 
1. นางสาวชุติมา  ชูแก้ว
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายเกียรติภูมิ  หมาดเส็น
 
1. นางสาวชุติมา  ชูแก้ว
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพร  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงทักษอร  พรหมเดช
3. เด็กหญิงธิราวรรณ  แกล้วทนงค์
4. เด็กหญิงรัชนก  ช่วยราชการ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองกัญญา
6. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลี้
7. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงมณี
8. เด็กหญิงอิงนิชา  ทองคำ
 
1. นางสาวชุติมา  ชูแก้ว
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวประสาทพร  ด้วงคต
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วถาวร
 
1. นางสาวประสาทพร  ด้วงคต
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายอภิสิทธิ์  ตั้งหมั้น
2. นายอิดริส  หมานละโต๊ะ
 
1. นางสาวฐานิศร  ดีดาษ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  พลเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนพร  ไชยสงคราม
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วเกิด
 
1. นายฉลอง  ชนะสิทธิ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.64 ทอง 5 1. นางสาวกรรณ์นิกา  ธรรมพุทโธ
2. นางสาวชุติกาญจน์  รอดเอียด
3. นางสาวลักขณา  มะกราย
 
1. นางสุกุล  แซ่แต้