สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวพรชิตา  รักพวก
 
1. นางอาอีฉะ  หมานมานะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกานต์  ชัยวัฒน์
 
1. นางสาวขวัญชีวา  เยาว์แสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองคำ
2. นางสาวศศิกานต์  หนูนิตย์
3. เด็กชายศุภกฤต  เกลี้ยงสง
 
1. นางจิตตรี  ณ นรงค์
2. นางสาวกมลชนก  ศรีนวลเอียด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงนงนภัส  วุ่นแป้น
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มานะทวี
3. เด็กหญิงปรียา  อินทร์สุวรรณ์
4. เด็กหญิงพิรามน  หนูสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอารียา  ขวัญสกุล
 
1. นางรัศมี  บุญช่วย
2. นางแช่มจันทน์   กาวชู
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นางสาวกัลยา  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวกาณดามณี  หนูชู
3. นางสาวณิชารีย์  ฤทธิ์น้อย
4. นางสาวปวีณา  ตั้งซ้าย
5. นางสาวปิยะธิดา  ชุมดวง
 
1. นางรัศมี  บุญช่วย
2. นางนุจรี  ชายเกตุ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บูรณ์ชนะ
 
1. นางสุจิรา  พูลสุทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  หนูแจ่ม
 
1. นางแช่มจันทน์  กาวชู
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.99 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนรัตน์  อินทนะ
2. เด็กชายชัยพร  วุ่นพ้วน
 
1. นางรัศมี  บุญช่วย
2. นางสุจิรา  พูลสุทธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายไนยชน  ดำจำนงค์
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  เพชรรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  หนูชู
3. นายดิสระ  ศรีอัดชา
4. นายธนภูมิ  สงเล็ก
5. นายนฤพันธ์  ชูพูล
6. นางสาวอาทิตยา  เพชรพูล
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
2. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
3. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  คงไทย
2. เด็กชายกฤติพงค์  หมานมา
3. นางสาวกาญจนา  ชิตแก้ว
4. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ชูเกตุ
5. เด็กชายคำรน  ฤทธิโรจน์
6. นางสาวจิราวดี  หนูสุวรรณ์
7. นางสาวชลธิชา  รจนา
8. นายชลธี  หนูสิงห์
9. เด็กชายชลัมพล  เพิ่มพูล
10. เด็กหญิงฌาณิศา  ชุมชู
11. นางสาวญานิศา  ตุลยนิษก์
12. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บูรณ์ชนะ
13. นายณัฐพล  เพชรรักษ์
14. นายณัฐวุฒิ  หนูชู
15. นางสาวณาขวัญ  เส็มหมาด
16. นายดิสระ  ศรีอัดชา
17. นางสาวถาวรีย์  คล้ายวุ่น
18. นางสาวทักษพร  สมเกื้อ
19. นายทัศไนย  ส่งเสือ
20. นายธนภูมิ  สงเล็ก
21. นางสาวธนวรรณษา  เพชรคงเทพ
22. เด็กชายนที  ชายเกตุ
23. เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์ชู
24. นายนนทวัฒน์  นาคเกลี้ยง
25. นายนฤพันธ์  ชูพูล
26. เด็กชายนวพรรษ  เรืองรักษ์
27. นายพงศกร  ชายเกลี้ยง
28. นางสาวพรนิภา  เกียรติสุข
29. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงนาน
30. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะลิล้อม
31. เด็กชายพีรพัฒน์  โมทอง
32. เด็กชายรัชชานนท์  ช่วยพิชัย
33. นางสาวศิรภัสสร  หนูรัตน์
34. นายสัจพจน์  เหมือนจันทร์
35. นางสาวสุพรรณิกา  จำนงค์
36. นางสาวสุพัตรา  หนูช่วย
37. เด็กชายอนาวิล  แก้วสุวรรณ์
38. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วใหม่
39. เด็กหญิงอัจชฎาธาร  รักปลอด
40. นางสาวอาทิตยา  เพชรพูล
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
2. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
3. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
4. นางพูลศรี  มณีโลกย์
5. นางสาวขวัญชีวา  เยาว์แสง
6. นางสุจิตตรา  ลิ่มกุล
7. นางสาวทิวา  จุลเทพ
8. นายสุขวัฒน์  ศิริกุลพิทักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวศิรภัสสร  หนูรัตน์
 
1. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสัตตยา  สิมมาทอง
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายวรวิทย์  ชูหว่าง
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณาขวัญ  เส็มหมาด
 
1. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฌาณิศา  ชุมชู
 
1. นางสุมนรัชต์  ลักษณะ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  หอยบาง
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  ทองขาว
2. นางสาวคณภรณ์  จันทร์โสะ
3. นายธนภัทร  เยี่ยมศักดิ์
4. นางสาวนิภาพร  ขุนฤทธิ์สง
5. นายปณต  สุราษฎร์
6. นางสาวปริชญา  เรืองศรี
7. นายภานุวัฒน์  โรจนรัตน์
8. นางสาววิลาสินี  จายอำพันธ์
9. นางสาวศุลีพร  ยศไพโรจน์
10. นายสัจพจน์  เหมือนจันทร์
 
1. นางพูลศรี  มณีโลกย์
2. นางสาวทิวา  จุลเทพ
3. นายสุขวัฒน์  ศิริกุลพิทักษ์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ช่วยพันธ์
2. นายชลธี  หนูสิงห์
3. นายดิสระ  ศรีอัดชา
4. นางสาวถาวรีย์  คล้ายวุ่น
5. เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์ชู
 
1. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวธนพร  อ่อนรักษ์
 
1. นางชะมัยพร  หนูพุ่ม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภรภัทร  สงขาว
2. เด็กหญิงศรุดา  นิ่มวุ่น
3. เด็กหญิงอรปรียา  บัวศรี
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  วัชรจิรโสภณ
2. นางสาวธันยชนก   จ่ายแจก
3. นางสาวศศิกานต์  หรนเส็น
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชชา  เพชรไข่
2. เด็กหญิงอริสา  บริรักษ์
 
1. นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์
2. นางสดศรี  เศรษฐสุข
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัชร  วุ่นชุม
2. นางสาวพิยดา  รักจันทร์
 
1. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
2. นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนินทร  ทองเกื้อ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ขาวพุทธ
 
1. นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์
2. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรานต์วดี  โชติพันธุ์
2. เด็กชายสรสิช  อนุรักษ์
 
1. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
2. นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สว่างพัฒน
2. เด็กหญิงชฎาพร  จีนเยี้ยน
3. เด็กหญิงรินรดา  บุญสิน
 
1. นายนิยม  กาวชู
2. ว่าที่ร้อยตรีศักย์ทรัพย์  ฉิมพงษ์