สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชชาพร  อินไหม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฤทธิศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวศศิณา  ดลเขียว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฤทธิศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  หมัดจันทร์
 
1. นางสุจิตตรา  ลิ่มกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายวุ่น
 
1. นางอาอีฉะ  หมานมานะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวนพมาศ  แก้วอาสา
 
1. นางจำรัส  หนูหลง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายภพเพชร  ช่วยสีนวล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  หนูแป้น
 
1. นางจำรัส  หนูหลง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววชิดา  เพชรอินทร์
 
1. นางสาวขวัญชีวา  เยาว์แสง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐรวี  เศรษฐสุข
2. เด็กหญิงนภัสกร  จันทร์พูล
3. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  นิลมาก
 
1. นางจรวยพร  ชุมชู
2. นางสาวชฎาพร  ทองร่วง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 6 1. นางสาวอนัตตา  ดำหนก
2. นางสาวอรณิชา  รักสุวรรณ์
3. นางสาวโศภิตา  ศรีเทพ
 
1. นายสุรพล  ยอดรัตน์
2. นางสาวศรวณีย์  ชูสีอ่อน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวิวัฒน์  บัวศรี
2. นายณัฐพงศ์  สงจันทร์
3. นายณัฐวุฒิ  บุญวิสูตร
4. นางสาวพรชนก  สันลักษณ์
5. นายวรเดช  เศรษฐสุข
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
2. นางนุจรี  ชายเกตุ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายธนกร  แก้วอินทร์
2. นางสาวฝนหยด  พงษ์ชู
 
1. นางรัศมี  บุญช่วย
2. นางแช่มจันทน์  กาวชู
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร  กองเอียด
2. นายอรรถสิทธิ์  อ่อนคง
 
1. นายสมชาติ  กองเอียด
2. นายณัฐพงศ์  สงคง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติพงค์  หมานมา
2. เด็กชายกฤษณะ  หอยบาง
3. เด็กชายนที  ชายเกตุ
4. เด็กชายปฐมพงษ์  สังข์สิงห์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  โมทอง
6. เด็กชายรัชชานนท์  ช่วยพิชัย
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
2. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
3. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 4 1. นายณัฐวุฒิ  หนูชู
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  สุภาพาส
 
1. นางสุมนรัชต์  ลักษณะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวดี  หนูสุวรรณ์
 
1. นางสุมนรัชต์  ลักษณะ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายวรวิทย์  ชูหว่าง
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บูรณ์ชนะ
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวอาทิตยา  เพชรพูล
 
1. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  ชูมณี
2. เด็กหญิงกิตติมา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงชมพูนุท  กล้าคง
4. นายนันทวัฒน์  บุญรัตน์
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวพนม  ช่วยจันทร์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐมน  สงนุ้ย
2. เด็กหญิงปัญญาฐิณี  หนูคง
 
1. นางชะมัยพร  หนูพุ่ม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงอติกานต์  จันผลึก
2. เด็กหญิงเบญญาภา  พร้อมวงศ์
3. เด็กชายเศรษฐา  ไชยพลบาล
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์   ตุลยนิษก์
2. นางสาวสุทธิกานต์  สุขใส
3. นางสาวสโรชา  ทุ่มแก้ว
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง