สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวอารยา  โคแหละ
 
1. นางสุจิตตรา  ลิ่มกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  ยกฉวี
2. เด็กหญิงฐานิตา  อินทรแป้น
3. เด็กหญิงนริศรา  ฤทธิเรือง
 
1. นางอาอีฉะ  หมานมานะ
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. นายวิสิทธิ์พล  แก้วมุสิก
2. นางสาวสิราวรรณ  เรืองมี
3. นางสาวอริสา  หนูแป้นน้อย
 
1. นางศิริวรรณ  ขุนรักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 7 1. นางสาวขนิษฐา  รักทองจัน
2. นางสาวชนิสรา  สุวรรณตรี
3. นางสาวสุภัสสร  ทองแจ้ง
 
1. นางชะอุ่ม  ยิ้มด้วง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายปารเมศ  ด้วงเอียด
2. เด็กชายสันทัด  เกิดเทพ
 
1. นางธนิษฐา  ก้าวลิ้ม
2. นางสาวเนตรชนก  จงราบ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายภูมิราช  ขวัญเพชร
2. เด็กชายสุรวัฒน์  เสนชู
 
1. นางธนิษฐา  ก้าวลิ้ม
2. นางสาวเนตรชนก  จงราบ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 8 1. นางสาวนันทิชา  แก้วบัว
 
1. นางอรัญญา  โชโต
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 5 1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตนจันทร์
 
1. นางสาวพิชญาพรรณ  ด้วงเอียด