สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญพร  ขอบแดน
 
1. นางจำรัส  หนูหลง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกณิศา  หนูฤทธิ์
2. นางสาววิภาดา  น้อยสังข์ดำ
3. นางสาวเจริญพร  พรหมช่วย
 
1. นางจำรัส  หนูหลง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ฤทธิศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนาเชษฐ์  นากมิตร
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  สุภาพาส
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฤทธิศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุพิชญา  พรมโยชน์
2. นางสาวเบญจรัตน์  เต็มดี
 
1. นางอาอีฉะ  หมานมานะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นายธีระพัฒน์  พงศ์จันทรเสถียร
 
1. นางสุจิตตรา  ลิ่มกุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายภพเพชร  ช่วยศรีนวล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  หนูแป้น
 
1. นายอดุลย์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวชลิตาวดี  หนูรัตน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวิรตา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางพรรณี  พวงพวา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชมพูนุช  อินทมาศ
 
1. นางพรรณี  ศรีนวล