สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชชาพร  อินไหม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฤทธิศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวศศิณา  ดลเขียว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฤทธิศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  หมัดจันทร์
 
1. นางสุจิตตรา  ลิ่มกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวอารยา  โคแหละ
 
1. นางสุจิตตรา  ลิ่มกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายวุ่น
 
1. นางอาอีฉะ  หมานมานะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวพรชิตา  รักพวก
 
1. นางอาอีฉะ  หมานมานะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญพร  ขอบแดน
 
1. นางจำรัส  หนูหลง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวนพมาศ  แก้วอาสา
 
1. นางจำรัส  หนูหลง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  ยกฉวี
2. เด็กหญิงฐานิตา  อินทรแป้น
3. เด็กหญิงนริศรา  ฤทธิเรือง
 
1. นางอาอีฉะ  หมานมานะ
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกณิศา  หนูฤทธิ์
2. นางสาววิภาดา  น้อยสังข์ดำ
3. นางสาวเจริญพร  พรหมช่วย
 
1. นางจำรัส  หนูหลง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ฤทธิศักดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนาเชษฐ์  นากมิตร
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  สุภาพาส
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฤทธิศักดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุพิชญา  พรมโยชน์
2. นางสาวเบญจรัตน์  เต็มดี
 
1. นางอาอีฉะ  หมานมานะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายภพเพชร  ช่วยสีนวล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  หนูแป้น
 
1. นางจำรัส  หนูหลง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นายธีระพัฒน์  พงศ์จันทรเสถียร
 
1. นางสุจิตตรา  ลิ่มกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกานต์  ชัยวัฒน์
 
1. นางสาวขวัญชีวา  เยาว์แสง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววชิดา  เพชรอินทร์
 
1. นางสาวขวัญชีวา  เยาว์แสง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. นายวิสิทธิ์พล  แก้วมุสิก
2. นางสาวสิราวรรณ  เรืองมี
3. นางสาวอริสา  หนูแป้นน้อย
 
1. นางศิริวรรณ  ขุนรักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 7 1. นางสาวขนิษฐา  รักทองจัน
2. นางสาวชนิสรา  สุวรรณตรี
3. นางสาวสุภัสสร  ทองแจ้ง
 
1. นางชะอุ่ม  ยิ้มด้วง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐรวี  เศรษฐสุข
2. เด็กหญิงนภัสกร  จันทร์พูล
3. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  นิลมาก
 
1. นางจรวยพร  ชุมชู
2. นางสาวชฎาพร  ทองร่วง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองคำ
2. นางสาวศศิกานต์  หนูนิตย์
3. เด็กชายศุภกฤต  เกลี้ยงสง
 
1. นางจิตตรี  ณ นรงค์
2. นางสาวกมลชนก  ศรีนวลเอียด
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 6 1. นางสาวอนัตตา  ดำหนก
2. นางสาวอรณิชา  รักสุวรรณ์
3. นางสาวโศภิตา  ศรีเทพ
 
1. นายสุรพล  ยอดรัตน์
2. นางสาวศรวณีย์  ชูสีอ่อน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายปารเมศ  ด้วงเอียด
2. เด็กชายสันทัด  เกิดเทพ
 
1. นางธนิษฐา  ก้าวลิ้ม
2. นางสาวเนตรชนก  จงราบ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายภูมิราช  ขวัญเพชร
2. เด็กชายสุรวัฒน์  เสนชู
 
1. นางธนิษฐา  ก้าวลิ้ม
2. นางสาวเนตรชนก  จงราบ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงนงนภัส  วุ่นแป้น
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มานะทวี
3. เด็กหญิงปรียา  อินทร์สุวรรณ์
4. เด็กหญิงพิรามน  หนูสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอารียา  ขวัญสกุล
 
1. นางรัศมี  บุญช่วย
2. นางแช่มจันทน์   กาวชู
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นางสาวกัลยา  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวกาณดามณี  หนูชู
3. นางสาวณิชารีย์  ฤทธิ์น้อย
4. นางสาวปวีณา  ตั้งซ้าย
5. นางสาวปิยะธิดา  ชุมดวง
 
1. นางรัศมี  บุญช่วย
2. นางนุจรี  ชายเกตุ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวิวัฒน์  บัวศรี
2. นายณัฐพงศ์  สงจันทร์
3. นายณัฐวุฒิ  บุญวิสูตร
4. นางสาวพรชนก  สันลักษณ์
5. นายวรเดช  เศรษฐสุข
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
2. นางนุจรี  ชายเกตุ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บูรณ์ชนะ
 
1. นางสุจิรา  พูลสุทธิ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  หนูแจ่ม
 
1. นางแช่มจันทน์  กาวชู
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.99 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนรัตน์  อินทนะ
2. เด็กชายชัยพร  วุ่นพ้วน
 
1. นางรัศมี  บุญช่วย
2. นางสุจิรา  พูลสุทธิ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายธนกร  แก้วอินทร์
2. นางสาวฝนหยด  พงษ์ชู
 
1. นางรัศมี  บุญช่วย
2. นางแช่มจันทน์  กาวชู
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายภพเพชร  ช่วยศรีนวล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  หนูแป้น
 
1. นายอดุลย์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวชลิตาวดี  หนูรัตน์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร  กองเอียด
2. นายอรรถสิทธิ์  อ่อนคง
 
1. นายสมชาติ  กองเอียด
2. นายณัฐพงศ์  สงคง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายไนยชน  ดำจำนงค์
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติพงค์  หมานมา
2. เด็กชายกฤษณะ  หอยบาง
3. เด็กชายนที  ชายเกตุ
4. เด็กชายปฐมพงษ์  สังข์สิงห์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  โมทอง
6. เด็กชายรัชชานนท์  ช่วยพิชัย
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
2. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
3. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  เพชรรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  หนูชู
3. นายดิสระ  ศรีอัดชา
4. นายธนภูมิ  สงเล็ก
5. นายนฤพันธ์  ชูพูล
6. นางสาวอาทิตยา  เพชรพูล
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
2. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
3. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  คงไทย
2. เด็กชายกฤติพงค์  หมานมา
3. นางสาวกาญจนา  ชิตแก้ว
4. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ชูเกตุ
5. เด็กชายคำรน  ฤทธิโรจน์
6. นางสาวจิราวดี  หนูสุวรรณ์
7. นางสาวชลธิชา  รจนา
8. นายชลธี  หนูสิงห์
9. เด็กชายชลัมพล  เพิ่มพูล
10. เด็กหญิงฌาณิศา  ชุมชู
11. นางสาวญานิศา  ตุลยนิษก์
12. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บูรณ์ชนะ
13. นายณัฐพล  เพชรรักษ์
14. นายณัฐวุฒิ  หนูชู
15. นางสาวณาขวัญ  เส็มหมาด
16. นายดิสระ  ศรีอัดชา
17. นางสาวถาวรีย์  คล้ายวุ่น
18. นางสาวทักษพร  สมเกื้อ
19. นายทัศไนย  ส่งเสือ
20. นายธนภูมิ  สงเล็ก
21. นางสาวธนวรรณษา  เพชรคงเทพ
22. เด็กชายนที  ชายเกตุ
23. เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์ชู
24. นายนนทวัฒน์  นาคเกลี้ยง
25. นายนฤพันธ์  ชูพูล
26. เด็กชายนวพรรษ  เรืองรักษ์
27. นายพงศกร  ชายเกลี้ยง
28. นางสาวพรนิภา  เกียรติสุข
29. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงนาน
30. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะลิล้อม
31. เด็กชายพีรพัฒน์  โมทอง
32. เด็กชายรัชชานนท์  ช่วยพิชัย
33. นางสาวศิรภัสสร  หนูรัตน์
34. นายสัจพจน์  เหมือนจันทร์
35. นางสาวสุพรรณิกา  จำนงค์
36. นางสาวสุพัตรา  หนูช่วย
37. เด็กชายอนาวิล  แก้วสุวรรณ์
38. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วใหม่
39. เด็กหญิงอัจชฎาธาร  รักปลอด
40. นางสาวอาทิตยา  เพชรพูล
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
2. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
3. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
4. นางพูลศรี  มณีโลกย์
5. นางสาวขวัญชีวา  เยาว์แสง
6. นางสุจิตตรา  ลิ่มกุล
7. นางสาวทิวา  จุลเทพ
8. นายสุขวัฒน์  ศิริกุลพิทักษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์ชู
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 4 1. นายณัฐวุฒิ  หนูชู
 
1. นายวิจิตร  ชูช่วย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภรภัทร  สงขาว
 
1. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวศิรภัสสร  หนูรัตน์
 
1. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสัตตยา  สิมมาทอง
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายวรวิทย์  ชูหว่าง
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ชูเกตุ
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณาขวัญ  เส็มหมาด
 
1. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  สุภาพาส
 
1. นางสุมนรัชต์  ลักษณะ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฌาณิศา  ชุมชู
 
1. นางสุมนรัชต์  ลักษณะ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราวดี  หนูสุวรรณ์
 
1. นางสุมนรัชต์  ลักษณะ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  หอยบาง
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายวรวิทย์  ชูหว่าง
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บูรณ์ชนะ
 
1. นายวินิตย์  ศรีทวี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวอาทิตยา  เพชรพูล
 
1. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  ทองขาว
2. นางสาวคณภรณ์  จันทร์โสะ
3. นายธนภัทร  เยี่ยมศักดิ์
4. นางสาวนิภาพร  ขุนฤทธิ์สง
5. นายปณต  สุราษฎร์
6. นางสาวปริชญา  เรืองศรี
7. นายภานุวัฒน์  โรจนรัตน์
8. นางสาววิลาสินี  จายอำพันธ์
9. นางสาวศุลีพร  ยศไพโรจน์
10. นายสัจพจน์  เหมือนจันทร์
 
1. นางพูลศรี  มณีโลกย์
2. นางสาวทิวา  จุลเทพ
3. นายสุขวัฒน์  ศิริกุลพิทักษ์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ช่วยพันธ์
2. นายชลธี  หนูสิงห์
3. นายดิสระ  ศรีอัดชา
4. นางสาวถาวรีย์  คล้ายวุ่น
5. เด็กชายนนทวัฒน์  วงศ์ชู
 
1. นายอุดมรัตน์  สุวรรณโณ
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 8 1. นางสาวนันทิชา  แก้วบัว
 
1. นางอรัญญา  โชโต
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวิรตา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางพรรณี  พวงพวา
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชมพูนุช  อินทมาศ
 
1. นางพรรณี  ศรีนวล
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  ชูมณี
2. เด็กหญิงกิตติมา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงชมพูนุท  กล้าคง
4. นายนันทวัฒน์  บุญรัตน์
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวพนม  ช่วยจันทร์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 5 1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตนจันทร์
 
1. นางสาวพิชญาพรรณ  ด้วงเอียด
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐมน  สงนุ้ย
2. เด็กหญิงปัญญาฐิณี  หนูคง
 
1. นางชะมัยพร  หนูพุ่ม
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวธนพร  อ่อนรักษ์
 
1. นางชะมัยพร  หนูพุ่ม
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงอติกานต์  จันผลึก
2. เด็กหญิงเบญญาภา  พร้อมวงศ์
3. เด็กชายเศรษฐา  ไชยพลบาล
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์   ตุลยนิษก์
2. นางสาวสุทธิกานต์  สุขใส
3. นางสาวสโรชา  ทุ่มแก้ว
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภรภัทร  สงขาว
2. เด็กหญิงศรุดา  นิ่มวุ่น
3. เด็กหญิงอรปรียา  บัวศรี
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  วัชรจิรโสภณ
2. นางสาวธันยชนก   จ่ายแจก
3. นางสาวศศิกานต์  หรนเส็น
 
1. นางวไลพร  เพชรจำรัส
2. นางจำรัส  หนูหลง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชชา  เพชรไข่
2. เด็กหญิงอริสา  บริรักษ์
 
1. นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์
2. นางสดศรี  เศรษฐสุข
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัชร  วุ่นชุม
2. นางสาวพิยดา  รักจันทร์
 
1. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
2. นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนินทร  ทองเกื้อ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ขาวพุทธ
 
1. นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์
2. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรานต์วดี  โชติพันธุ์
2. เด็กชายสรสิช  อนุรักษ์
 
1. นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์
2. นางฐาวนาตย์  ร่วมพันธ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 -    
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สว่างพัฒน
2. เด็กหญิงชฎาพร  จีนเยี้ยน
3. เด็กหญิงรินรดา  บุญสิน
 
1. นายนิยม  กาวชู
2. ว่าที่ร้อยตรีศักย์ทรัพย์  ฉิมพงษ์