สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวณัฐนิชา  ชัยศรียา
 
1. นายพัฒนพงศ์   พรหมวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวเนตรนภิส  ขุนทอง
 
1. นายพัฒนพงษ์  พรหมวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายนภัทร  พรหมบุญแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ช่วยพัฒน์
3. เด็กหญิงอักษรา  มุขตา
 
1. นางทิพววณ  ชูตรัง
2. นางกาญจนา  สายทองแท้
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญน้อย
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สมหวัง
3. เด็กหญิงวรนุช  สุดขาว
4. เด็กหญิงสุนันทา  นุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงเกศินี  มาแดง
 
1. นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค์
2. นางปราณี  หนูทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นางสาวจุดารัตน์  จันทร์ตรี
2. นางสาวญานิศา  เทพเสนา
3. นางสาวณัฐนิชา  ชัยศรียา
4. นางสาววัลลภา  ชัยศรียา
5. นางสาวสุวรรณี  เกิดชู
 
1. นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค์
2. นายถนอม  แสงแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัชชา  ศรีเกื้อ
 
1. นางปราณี  หนูทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวทิพวรรณ  สัตบุตร
 
1. นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  สงรักษ์
 
1. นางสาวสำรวย  วงศ์มุณีวร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประกาศิต  บัวศรี
 
1. นางสาวสำรวย  วงศ์มุณีวร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายกณกววรธน์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงวณิชชา  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางสาววิลารัศมิ์  รักธรรม
2. นายถนอม  แสงแก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายพัฒนพงศ์  ชูสังข์
2. นางสาวเบญจลักษณ์  โฮ้ย้วนกูล
 
1. นางสาววิลารัศมิ์  รักธรรม
2. นางสาวสำรวย  วงศ์มุณีวร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิดา  ฉิมปาน
2. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองพุธ
3. เด็กหญิงนัชชา  ศรีเกื้อ
4. เด็กหญิงนุชนาถ  โตนาค
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทร์สุข
6. เด็กหญิงมัลลิกา  พลายงาม
 
1. นางวริยา  สงเนียม
2. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรือขาว
3. นางส่องแสง  อินทองแก้ว