สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. นายสันติภาพ  จิ้วบุญชู
 
1. นายพัฒนพงศ์  พรหมวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสัน  ทองขุนดำ
2. เด็กชายสิทธิเดช  ทองดีเพ็ง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนินาถ  นุ่นปาน
2. เด็กหญิงนุชรินทร์  อินทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  เอียดมุสิก
 
1. นางสาวบุญญา  พัฒนพงศ์
2. นางสาวสาคร  สงคราม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  คงหนู
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  เขียดนิล
 
1. นางสาวสาคร  สงคราม
2. นางสาวบุญญา  พัฒนพงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.65 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองหนูเอียด
2. เด็กชายนเรนฤทธิ์  ทองเอียด
 
1. นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค์
2. นางปราณี  หนูทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวเนตรนภิส  ขุนทอง
 
1. นางสาวสำรวย  วงศ์มุณีวร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เพชรคง
2. เด็กชายเลิศศักดิ์  เทพสุภา
 
1. นางสาววิลารัศมิ์  รักธรรม
2. นางสาวผุสดี  คงไข่
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิยะดา  ชูยิ้มพาณิช
2. เด็กหญิงไพลิน  สนตะคุ
 
1. นางสาววิลารัศมิ์  รักธรรม
2. นายถนอม  แสงแก้ว