สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวคันธนีรา  สงคง
 
1. นายพัฒนพงศ์  พรหมวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวคันธนีรา  สงคง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวติณญภัสร์  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายศุภกร  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญน้อย
2. เด็กชายณัชพล  พูนนวล
3. เด็กหญิงวรนุช  สุดขาว
 
1. นางสาวสาคร  สงคราม
2. นางสาวบุญญา  พัฒนพงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 11 1. นายธีรภัทร  สว่างรัตน์
2. นางสาวอารีรัตน์  พรมแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค์
2. นางปราณี  หนูทอง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรินทร์  บุญจาคะ
2. เด็กหญิงอรวี  เนียมเกลี้ยง
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  กาญจนะกำเหนิด
2. นางสาวผุสดี  คงไข่
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  ด้วงทอง
2. นายณัฐกร  หนูแป้นน้อย
 
1. นางสาวผุสดี  คงไข่
2. นางสาวศรีเพ็ญ  กาญจนะกำเหนิด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายเขมทัต  นุ่นปาน
 
1. นายอำนาจ  ลายพยัคฆ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายกันตพล  หนูรักษ์
 
1. นายอำนาจ  ลายพยัคฆ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายปิยะเดช  สงนุ้ย
2. เด็กชายอัครเดช  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางรัญจวน  นิลสุข
2. นางนพวรรณ  เชินดอร์เฟอร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวพลอยไพลิน  ขุนซิต
 
1. นางรัญจวน  นิลสุข