สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเกศินี  มากคง
 
1. นายพัฒนพงศ์  พรหมวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอารียา  สงรักษ์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พรหมวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติศักดิ์  พูนปาน
 
1. นางพนิดา  ชูรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายพัฒนพงศ์  ชูสังข์
 
1. นางพนิดา  ชูรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรวัฒน์  หนูไข่
2. เด็กชายภูชิต  เรืองแดง
3. เด็กชายสรวิชญ์  เนาวกูล
 
1. นางสาวบุญญา  พัฒนพงศ์
2. นางสาวสาคร  สงคราม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐธิศา  มากแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  นากน้อย
3. นางสาวภัทราวดี  เรืองจุ้ย
 
1. นางกาญจนา  สายทองแท้
2. นางสาวสาคร  สงคราม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรพิมล  นาคเกลี้ยง
 
1. นางนพวรรณ  เชินดอร์เฟอร์