สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเกศินี  มากคง
 
1. นายพัฒนพงศ์  พรหมวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวคันธนีรา  สงคง
 
1. นายพัฒนพงศ์  พรหมวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. นายสันติภาพ  จิ้วบุญชู
 
1. นายพัฒนพงศ์  พรหมวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอารียา  สงรักษ์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พรหมวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวณัฐนิชา  ชัยศรียา
 
1. นายพัฒนพงศ์   พรหมวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวเนตรนภิส  ขุนทอง
 
1. นายพัฒนพงษ์  พรหมวงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวคันธนีรา  สงคง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติศักดิ์  พูนปาน
 
1. นางพนิดา  ชูรักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายพัฒนพงศ์  ชูสังข์
 
1. นางพนิดา  ชูรักษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสัน  ทองขุนดำ
2. เด็กชายสิทธิเดช  ทองดีเพ็ง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวติณญภัสร์  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายศุภกร  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรืองขาว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรวัฒน์  หนูไข่
2. เด็กชายภูชิต  เรืองแดง
3. เด็กชายสรวิชญ์  เนาวกูล
 
1. นางสาวบุญญา  พัฒนพงศ์
2. นางสาวสาคร  สงคราม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐธิศา  มากแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  นากน้อย
3. นางสาวภัทราวดี  เรืองจุ้ย
 
1. นางกาญจนา  สายทองแท้
2. นางสาวสาคร  สงคราม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนินาถ  นุ่นปาน
2. เด็กหญิงนุชรินทร์  อินทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  เอียดมุสิก
 
1. นางสาวบุญญา  พัฒนพงศ์
2. นางสาวสาคร  สงคราม
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญน้อย
2. เด็กชายณัชพล  พูนนวล
3. เด็กหญิงวรนุช  สุดขาว
 
1. นางสาวสาคร  สงคราม
2. นางสาวบุญญา  พัฒนพงศ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายนภัทร  พรหมบุญแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ช่วยพัฒน์
3. เด็กหญิงอักษรา  มุขตา
 
1. นางทิพววณ  ชูตรัง
2. นางกาญจนา  สายทองแท้
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  คงหนู
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  เขียดนิล
 
1. นางสาวสาคร  สงคราม
2. นางสาวบุญญา  พัฒนพงศ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญน้อย
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สมหวัง
3. เด็กหญิงวรนุช  สุดขาว
4. เด็กหญิงสุนันทา  นุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงเกศินี  มาแดง
 
1. นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค์
2. นางปราณี  หนูทอง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นางสาวจุดารัตน์  จันทร์ตรี
2. นางสาวญานิศา  เทพเสนา
3. นางสาวณัฐนิชา  ชัยศรียา
4. นางสาววัลลภา  ชัยศรียา
5. นางสาวสุวรรณี  เกิดชู
 
1. นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค์
2. นายถนอม  แสงแก้ว
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัชชา  ศรีเกื้อ
 
1. นางปราณี  หนูทอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวทิพวรรณ  สัตบุตร
 
1. นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.65 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองหนูเอียด
2. เด็กชายนเรนฤทธิ์  ทองเอียด
 
1. นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค์
2. นางปราณี  หนูทอง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 11 1. นายธีรภัทร  สว่างรัตน์
2. นางสาวอารีรัตน์  พรมแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  อนุวัฒนวงค์
2. นางปราณี  หนูทอง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรินทร์  บุญจาคะ
2. เด็กหญิงอรวี  เนียมเกลี้ยง
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  กาญจนะกำเหนิด
2. นางสาวผุสดี  คงไข่
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  ด้วงทอง
2. นายณัฐกร  หนูแป้นน้อย
 
1. นางสาวผุสดี  คงไข่
2. นางสาวศรีเพ็ญ  กาญจนะกำเหนิด
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายเขมทัต  นุ่นปาน
 
1. นายอำนาจ  ลายพยัคฆ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายกันตพล  หนูรักษ์
 
1. นายอำนาจ  ลายพยัคฆ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรพิมล  นาคเกลี้ยง
 
1. นางนพวรรณ  เชินดอร์เฟอร์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  สงรักษ์
 
1. นางสาวสำรวย  วงศ์มุณีวร
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประกาศิต  บัวศรี
 
1. นางสาวสำรวย  วงศ์มุณีวร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวเนตรนภิส  ขุนทอง
 
1. นางสาวสำรวย  วงศ์มุณีวร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายปิยะเดช  สงนุ้ย
2. เด็กชายอัครเดช  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางรัญจวน  นิลสุข
2. นางนพวรรณ  เชินดอร์เฟอร์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวพลอยไพลิน  ขุนซิต
 
1. นางรัญจวน  นิลสุข
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เพชรคง
2. เด็กชายเลิศศักดิ์  เทพสุภา
 
1. นางสาววิลารัศมิ์  รักธรรม
2. นางสาวผุสดี  คงไข่
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิยะดา  ชูยิ้มพาณิช
2. เด็กหญิงไพลิน  สนตะคุ
 
1. นางสาววิลารัศมิ์  รักธรรม
2. นายถนอม  แสงแก้ว
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายกณกววรธน์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงวณิชชา  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางสาววิลารัศมิ์  รักธรรม
2. นายถนอม  แสงแก้ว
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายพัฒนพงศ์  ชูสังข์
2. นางสาวเบญจลักษณ์  โฮ้ย้วนกูล
 
1. นางสาววิลารัศมิ์  รักธรรม
2. นางสาวสำรวย  วงศ์มุณีวร
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิดา  ฉิมปาน
2. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองพุธ
3. เด็กหญิงนัชชา  ศรีเกื้อ
4. เด็กหญิงนุชนาถ  โตนาค
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทร์สุข
6. เด็กหญิงมัลลิกา  พลายงาม
 
1. นางวริยา  สงเนียม
2. นางสาวกมลรัตน์  บุญเรือขาว
3. นางส่องแสง  อินทองแก้ว