สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สมสุข
 
1. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นางสาวฐิติวรดา  หนูนุ่มนวล
2. นางสาวปลายฟ้า  รุ่งเรือง
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลมาศ  กลิ่นนุ่น
2. นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภูริชญา  ชูลีวรรณ
 
1. นางสุจิตรา  มีรุ้่งเรือง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  เชื้อพันธ์
2. เด็กหญิงนัจรีย์  สุริยวงค์
3. เด็กชายปาราเมศ  ฤทธิเดช
 
1. นางอารียา  ต้นวิชา
2. นางอัษฎาพร  แก้วชุเสน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยณัฐ  ถวิลวรรณ์
2. เด็กชายปาราเมศ  ฤทธิเดช
 
1. นางนุสรา  ปูตีล่า
2. นางอัษฎาพร  แก้วชุูเสน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูริชญา  ชูลีวรรณ
 
1. นางอัษฎาพร  แก้วชุูเสน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉายศิริ  ศรีเมืองแมน
 
1. นายสุริยา  บุญยัง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดารัตน์  จันทร์ปาน
2. นางสาวชลธิดา  ทองจูด
3. นางสาวตวงพร  อุบลสุวรรณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  นฤนาทนามกร
2. นายกิตติชัย  ชูขำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลกนิษฐ์  ศรีรอด
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  จิรเจริญเวศน์
3. เด็กหญิงมิณฑกานต์  ทองสีดำ
4. เด็กหญิงสุมณฑา  คงดี
5. เด็กหญิงแพรทิพย์  เซ่งเข็ม
 
1. นางสาวจันทิมา  ชูพงศ์
2. นางสาววรรณิภา  เรืองน้อย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  ศรีเงินยวง
2. นางสาวฐิติมา  วรรณสุทธิ์
3. นางสาวศิรินทิพย์  รักนุ่น
4. นางสาวศิริพร  ชุมพล
5. นางสาวอชิรญา  ทองฉิม
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญยพันธ์
2. นางสาวจันทิมา  ชูพงศ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรจรัส  ชมพูฆัง
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ปลื้มใจ
4. เด็กหญิงอิสริญา  อิสสระ
5. เด็กหญิงเกวลิน  รัตนสุวรรณ
 
1. นางสุมลรัตน์  จิตเที่ยง
2. นางนารีซะ  โกบปุเลา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกมล  จันทร์คงหอม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  นุ่นเอียด
3. นางสาวธิดารัตน์  แก้วจันทร์ฤทธิ์
4. นางสาวอรัญญา  สุเมธาโส
5. นางสาวเกวลิน  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญยพันธ์
2. นางสาววรรณิภา  เรืองน้อย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วมงคล
 
1. นางสุมลรัตน์์  จิตเที่ยง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพัตรา  นาคอนันต์
 
1. นางสุมลรัตน์์  จิตเที่ยง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.32 ทอง 5 1. นางสาวปนัดดา  จันทศรี
2. นายอนุชา  ผลบุญ
 
1. นางสาวจันทิมา  ชูพงศ์
2. นางสาวผ่องศรี  บุญยพันธ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หนูนัง
 
1. นายวันสมชัย  ขลุกเอียด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ทองสีดำ
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรสวรรค์  พูลสวัสด์
 
1. นางสุกมล  ปราบกรี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตภาส  บัวทอง
 
1. นางสุกมล  ปราบกรี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์  ทองศรีดำ
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินทรา  สำหนาว
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  นกหมุด
2. เด็กหญิงทัตฐิตา  แก้วจุทามณี
 
1. นายวัชเรศ  แก้วพูล
2. นางสุกมล  ปราบกรี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวฐิตากร  ยอดแก้ว
 
1. นายวันสมชัย  ขลุกเอียด
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  วัดวาด
2. นายจิตทิวัส  รัตนไชย
3. นายดนุเดช  คงเอียง
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
2. นางสุกมล  ปราบกรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  ศิริ
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  สีนาค
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  ศิริ
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  สีนาค
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัสตกาฬ  จันทร์เกื้อแก้ว
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญมา  ทองฉิม
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิสรา  เพชรจง
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิประภา  แสงโมลา
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัลลิกา  ฤทธิเดช
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงกมล  แก้วจันทร์ทอง
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุสราพร  เศรษฐรักษา
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เปลียวกิ้ม
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ขวัญทอง
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  เจ้ยแก้ว
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกีรกิตต์  พรหมลายก
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวนัฐฐชนก  รัตนรัตน์
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรกิตต์  พรหมลายก
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เปลียวกิ้ม
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  วรรณสุทธิ์
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรพีพงศ์  เพชรขวัญ
 
1. นางศิริ  สุขกรี
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  กลิ่นนุ่น
2. นายกรณ์ดนัย  แหละหีม
3. นางสาวกษมา  ชูสังข์
4. นางสาวกัญญ์วรา  ดำส่งแสง
5. นางสาวณัฐสุดา  สุขเอียด
6. นางสาวณิชารีย์  บัวเผียน
7. นางสาวภาษิตา  ณ ภิบาล
8. นางสาวสุพรรษา  เพชรขวัญ
9. นางสาวสุภาภรณ์  อินญาญาณยศ
10. นางสาวอัยรา  ครุฑธามาศ
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
3. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา  ไชยเสนะ
2. นางสาวอรอนงค์  ประดิษฐ์วงค์กุล
3. นายไตรมงคล  ยิ้มแก้ว
 
1. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยมาศ  ทองบัว
2. นางสาวพิมล  เฉลิมสุข
3. นางสาวศศิธร  ผลบุญ
 
1. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ทรงเดชาไกรวิฒิ
2. เด็กหญิงปทุมมา  มุขคงคา
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศราวุธ  ยากะบิน
2. นายสหรัฐ  คงพลับ
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภควัต  รักนุ่น
2. เด็กหญิงรัญชิดา  วะชุม
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิษ  มีรุ่งเรือง
2. เด็กชายพชธร  พิบูลย์
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางมุกดา  อรูณรังสี
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะพันธ์  สายชนะพันธ์
2. เด็กชายระพี  เดชดี
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุริศย์  ทองอยู่คง
2. นายศิวกร  แก้วชูเสน
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นายณัฐพงษ์  โยกทรัพย์
2. นายอริญชย์  นวลรอด
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นายอดิศักดิ์  ฤทธิเดช
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทิพย์มณี
2. เด็กชายศิรวิทย์  นุ่นเอียด
3. เด็กชายศุภกร  ศิริวัฒน์
 
1. นายดนัย  บุญยะตุลานนท์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปกรณ์  ทองจูด
2. นายวรายุส  เพชรจำรัส
3. นายเตาฟิก  สาแม
 
1. นายดนัย  บุณยะตุลานนท์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.35 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญทิมา  มรรคาเขต
2. เด็กหญิงปฐวี  เพชรศรี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  คงมาก
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วประสิทธิ์
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดุลฤทัย  คงศรีทอง
2. นายวัชรพงศ์  ล่วงห้อย
3. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วชูช่วย
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วประสิทธิ์
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ