สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  อนุกูล
 
1. นางสายตา  นำแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 4 1. นางสาวนิชนก  คงทอง
 
1. นายมีชัย  พรหมนิมิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวชลธิดา  ทองจูด
 
1. นางไพจิตร  รัตนสำเนียง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรัญภัทร  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงอทิตยา  ฤทธิเดช
 
1. นายมีชัย  พรหมนิมิตร
2. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกลชัย  เตะทอง
2. นางสาวภูริชญา  ชูลีวรรณ
3. นายอรุณ  ราชพิทักษ์
 
1. นางสุจิตรา  มีรุ่งเรือง
2. นางอัษฎาพร  แก้วชุูเสน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยาภรณ์  เพ่งพิบูลย์
2. นายศักดา  สุเมธาโส
3. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีเมืองแมน
 
1. นางอารียา  ต้นวิชา
2. นางอัษฎาพร  แก้วชุเสน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายจิรภัทร  พานิชย์
2. นายภูตะวัน  อินหนูขำ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
2. นางสาวไหมดี้หน๊ะ  หมัดผอม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรวิชญ์  ก่อทอง
2. นายศุภวิชญ์  แสงเพชร
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
2. นางสาวไหมดี้หน๊ะ  หมัดผอม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 1. นายจิตทิวัส  รัตนไชย
2. นางสาวรุจิรา  มรรคคงคา
 
1. นางสาวจันทิมา  ชูพงศ์
2. นางสาวผ่องศรี  บุญยพันธ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวนฤพร  เซ่งเข็ม
2. นางสาวบุญสิตา  นุชประหาร
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นายกิตติชัย  แสงสว่าง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิรารัตน์  รัตนสำเนียง
 
1. นายวัชเรศ  แก้วพูล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เกื้อช่วย
 
1. นายวันสมชัย  ขลุกเอียด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงอทิตยา  สุวรรณคีรี
 
1. นายวัชเรศ  แก้วพูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยพร  ษรพรรคดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ขลุกเอียด
3. เด็กหญิงสโรชา  หนูชู
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
2. นางสุกมล  ปราบกรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกีรกิตต์  พรหมลายก
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 5 1. นางสาวฐิติมา  วรรณสุทธิ์
 
1. นายใหม่  พลเพชร