สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมสุข
 
1. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวเกศิณี  ยิ้มแก้ว
 
1. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญวรา  ดำส่งแสง
 
1. นางสายตา  นำแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอารยา  แก้วสุกสี
 
1. นางไพจิตร  รัตนสำเนียง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญาพร  สุกรี
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชาลี
3. เด็กหญิงวาทินี  ทองขวัญ
 
1. นายมีชัย  พรหมนิมิตร
2. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐสุดา  สุขเอียด
2. นางสาวณิชารีย์  บัวเผียน
3. นางสาวดุษฎี  สิงห์ตะสุวรรณโณ
 
1. นายมีชัย  พรหมนิมิตร
2. นางไพจิตร  รัตนสำเนียง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนัจมีย์  สุริยวงค์
 
1. นายสุริยา  บุญยัง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิธิวัฒน์  อ่อนเกตุพล
2. เด็กหญิงปณิตา  แสแท
3. นายเจมส์ศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นางขัตติยา  ดลสมาน
2. นางสาวสุวภัทร  เพชรชโน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายเกริกฤทธิ์  สุหฤทธิ์ดำรง
 
1. นางศิริ  สุขกรี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนัตถ์  ช่วยเนียม
2. นางสาวสรีมา  ตันหยงตะมุง
 
1. นางมุกดา  อรูณรังสี
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ