สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอทิติยา  ดำน้อย
 
1. นางสุจิตรา  มีรุ้่งเรือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จิตรหมั้น
2. เด็กชายปิยวัสส์  ขวัญซ้าย
 
1. นายสุริยา  บุญยัง
2. นางเตือนใจ  หนูแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 1. นายภานุพงศ์  เพชรชโน
2. นางสาวมณฑา  เสนารัตน์
 
1. นายสุริยา  บุญยัง
2. นางเตือนใจ  หนูแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชยณัฐ  ถวิลวบรรณ์
 
1. นางนุสรา  ปูตีล่า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นายธนพล  ทองสั้น
 
1. นางนุสรา  ปูตีล่า
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปุณยาพร  ทองดำ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชูศรี
3. นางสาวไดน่า  นฤนาทนามกร
 
1. นางสิรารัตน์  บุญยัง
2. นางอมราลักษณ์  อัลดลลาเฮียน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรรินทร์  มงคลเพชร
2. เด็กหญิงรสกร  เพชรรัตน์
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นายกิตติชัย  แสงสว่าง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม 7 1. นางสาวเมตตา  ทองสีดา
 
1. นางเพ็ญพักตร์  แก้วประดิษฐ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัญญาวี  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรการต์  จันดุก
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว