สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมสุข
 
1. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวเกศิณี  ยิ้มแก้ว
 
1. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  อนุกูล
 
1. นางสายตา  นำแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญวรา  ดำส่งแสง
 
1. นางสายตา  นำแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สมสุข
 
1. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 4 1. นางสาวนิชนก  คงทอง
 
1. นายมีชัย  พรหมนิมิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอารยา  แก้วสุกสี
 
1. นางไพจิตร  รัตนสำเนียง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวชลธิดา  ทองจูด
 
1. นางไพจิตร  รัตนสำเนียง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญาพร  สุกรี
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชาลี
3. เด็กหญิงวาทินี  ทองขวัญ
 
1. นายมีชัย  พรหมนิมิตร
2. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐสุดา  สุขเอียด
2. นางสาวณิชารีย์  บัวเผียน
3. นางสาวดุษฎี  สิงห์ตะสุวรรณโณ
 
1. นายมีชัย  พรหมนิมิตร
2. นางไพจิตร  รัตนสำเนียง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นางสาวฐิติวรดา  หนูนุ่มนวล
2. นางสาวปลายฟ้า  รุ่งเรือง
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลมาศ  กลิ่นนุ่น
2. นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรัญภัทร  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงอทิตยา  ฤทธิเดช
 
1. นายมีชัย  พรหมนิมิตร
2. นางปรัศมา  เส็นติหย๊ะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วชูช่วย
 
1. นายมีชัย  พรหมนิมิตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอทิติยา  ดำน้อย
 
1. นางสุจิตรา  มีรุ้่งเรือง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภูริชญา  ชูลีวรรณ
 
1. นางสุจิตรา  มีรุ้่งเรือง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกลชัย  เตะทอง
2. นางสาวภูริชญา  ชูลีวรรณ
3. นายอรุณ  ราชพิทักษ์
 
1. นางสุจิตรา  มีรุ่งเรือง
2. นางอัษฎาพร  แก้วชุูเสน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  เชื้อพันธ์
2. เด็กหญิงนัจรีย์  สุริยวงค์
3. เด็กชายปาราเมศ  ฤทธิเดช
 
1. นางอารียา  ต้นวิชา
2. นางอัษฎาพร  แก้วชุเสน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยาภรณ์  เพ่งพิบูลย์
2. นายศักดา  สุเมธาโส
3. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีเมืองแมน
 
1. นางอารียา  ต้นวิชา
2. นางอัษฎาพร  แก้วชุเสน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จิตรหมั้น
2. เด็กชายปิยวัสส์  ขวัญซ้าย
 
1. นายสุริยา  บุญยัง
2. นางเตือนใจ  หนูแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 1. นายภานุพงศ์  เพชรชโน
2. นางสาวมณฑา  เสนารัตน์
 
1. นายสุริยา  บุญยัง
2. นางเตือนใจ  หนูแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชยณัฐ  ถวิลวบรรณ์
 
1. นางนุสรา  ปูตีล่า
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นายธนพล  ทองสั้น
 
1. นางนุสรา  ปูตีล่า
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยณัฐ  ถวิลวรรณ์
2. เด็กชายปาราเมศ  ฤทธิเดช
 
1. นางนุสรา  ปูตีล่า
2. นางอัษฎาพร  แก้วชุูเสน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูริชญา  ชูลีวรรณ
 
1. นางอัษฎาพร  แก้วชุูเสน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนัจมีย์  สุริยวงค์
 
1. นายสุริยา  บุญยัง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉายศิริ  ศรีเมืองแมน
 
1. นายสุริยา  บุญยัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิธิวัฒน์  อ่อนเกตุพล
2. เด็กหญิงปณิตา  แสแท
3. นายเจมส์ศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นางขัตติยา  ดลสมาน
2. นางสาวสุวภัทร  เพชรชโน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปุณยาพร  ทองดำ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชูศรี
3. นางสาวไดน่า  นฤนาทนามกร
 
1. นางสิรารัตน์  บุญยัง
2. นางอมราลักษณ์  อัลดลลาเฮียน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดารัตน์  จันทร์ปาน
2. นางสาวชลธิดา  ทองจูด
3. นางสาวตวงพร  อุบลสุวรรณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  นฤนาทนามกร
2. นายกิตติชัย  ชูขำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายจิรภัทร  พานิชย์
2. นายภูตะวัน  อินหนูขำ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
2. นางสาวไหมดี้หน๊ะ  หมัดผอม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรวิชญ์  ก่อทอง
2. นายศุภวิชญ์  แสงเพชร
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
2. นางสาวไหมดี้หน๊ะ  หมัดผอม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลกนิษฐ์  ศรีรอด
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  จิรเจริญเวศน์
3. เด็กหญิงมิณฑกานต์  ทองสีดำ
4. เด็กหญิงสุมณฑา  คงดี
5. เด็กหญิงแพรทิพย์  เซ่งเข็ม
 
1. นางสาวจันทิมา  ชูพงศ์
2. นางสาววรรณิภา  เรืองน้อย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  ศรีเงินยวง
2. นางสาวฐิติมา  วรรณสุทธิ์
3. นางสาวศิรินทิพย์  รักนุ่น
4. นางสาวศิริพร  ชุมพล
5. นางสาวอชิรญา  ทองฉิม
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญยพันธ์
2. นางสาวจันทิมา  ชูพงศ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรจรัส  ชมพูฆัง
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ปลื้มใจ
4. เด็กหญิงอิสริญา  อิสสระ
5. เด็กหญิงเกวลิน  รัตนสุวรรณ
 
1. นางสุมลรัตน์  จิตเที่ยง
2. นางนารีซะ  โกบปุเลา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกมล  จันทร์คงหอม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  นุ่นเอียด
3. นางสาวธิดารัตน์  แก้วจันทร์ฤทธิ์
4. นางสาวอรัญญา  สุเมธาโส
5. นางสาวเกวลิน  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญยพันธ์
2. นางสาววรรณิภา  เรืองน้อย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวลีลาวดี  คล้ายมณี
2. นางสาววิราวรรณ  จันทร์สว่าง
3. นางสาวสรีมา  ตันหยงตะมุง
4. นางสาวสุพรรษา  เพชรขวัญ
5. นางสาวสุภาภรณ์  อินญาญาณยศ
 
1. นางผ่องศรี  บุญยพันธ์
2. นางสาวจันทิมา  ชูพงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วมงคล
 
1. นางสุมลรัตน์์  จิตเที่ยง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพัตรา  นาคอนันต์
 
1. นางสุมลรัตน์์  จิตเที่ยง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.32 ทอง 5 1. นางสาวปนัดดา  จันทศรี
2. นายอนุชา  ผลบุญ
 
1. นางสาวจันทิมา  ชูพงศ์
2. นางสาวผ่องศรี  บุญยพันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 1. นายจิตทิวัส  รัตนไชย
2. นางสาวรุจิรา  มรรคคงคา
 
1. นางสาวจันทิมา  ชูพงศ์
2. นางสาวผ่องศรี  บุญยพันธ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักรรินทร์  มงคลเพชร
2. เด็กหญิงรสกร  เพชรรัตน์
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นายกิตติชัย  แสงสว่าง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวนฤพร  เซ่งเข็ม
2. นางสาวบุญสิตา  นุชประหาร
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นายกิตติชัย  แสงสว่าง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หนูนัง
 
1. นายวันสมชัย  ขลุกเอียด
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  ทองสีดำ
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรสวรรค์  พูลสวัสด์
 
1. นางสุกมล  ปราบกรี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิรารัตน์  รัตนสำเนียง
 
1. นายวัชเรศ  แก้วพูล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตภาส  บัวทอง
 
1. นางสุกมล  ปราบกรี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์  ทองศรีดำ
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เกื้อช่วย
 
1. นายวันสมชัย  ขลุกเอียด
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินทรา  สำหนาว
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  นกหมุด
2. เด็กหญิงทัตฐิตา  แก้วจุทามณี
 
1. นายวัชเรศ  แก้วพูล
2. นางสุกมล  ปราบกรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงอทิตยา  สุวรรณคีรี
 
1. นายวัชเรศ  แก้วพูล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวฐิตากร  ยอดแก้ว
 
1. นายวันสมชัย  ขลุกเอียด
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยพร  ษรพรรคดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ขลุกเอียด
3. เด็กหญิงสโรชา  หนูชู
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
2. นางสุกมล  ปราบกรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  วัดวาด
2. นายจิตทิวัส  รัตนไชย
3. นายดนุเดช  คงเอียง
 
1. นายธงชัย  แก้วชูเสน
2. นางสุกมล  ปราบกรี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  ศิริ
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  สีนาค
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  ศิริ
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  สีนาค
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัสตกาฬ  จันทร์เกื้อแก้ว
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญมา  ทองฉิม
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิสรา  เพชรจง
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิประภา  แสงโมลา
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัลลิกา  ฤทธิเดช
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงกมล  แก้วจันทร์ทอง
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุสราพร  เศรษฐรักษา
 
1. นายเทพธาดา  สิทธิแพทย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกีรกิตต์  พรหมลายก
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เปลียวกิ้ม
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 5 1. นางสาวฐิติมา  วรรณสุทธิ์
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ขวัญทอง
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ช่วยภักดี
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  เจ้ยแก้ว
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกีรกิตต์  พรหมลายก
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวนัฐฐชนก  รัตนรัตน์
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรกิตต์  พรหมลายก
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เปลียวกิ้ม
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  วรรณสุทธิ์
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  คำเจริญ
 
1. นางเพ็ญพักตร์  แก้วประดิษฐ์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม 7 1. นางสาวเมตตา  ทองสีดา
 
1. นางเพ็ญพักตร์  แก้วประดิษฐ์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรพีพงศ์  เพชรขวัญ
 
1. นางศิริ  สุขกรี
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายเกริกฤทธิ์  สุหฤทธิ์ดำรง
 
1. นางศิริ  สุขกรี
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  กลิ่นนุ่น
2. นายกรณ์ดนัย  แหละหีม
3. นางสาวกษมา  ชูสังข์
4. นางสาวกัญญ์วรา  ดำส่งแสง
5. นางสาวณัฐสุดา  สุขเอียด
6. นางสาวณิชารีย์  บัวเผียน
7. นางสาวภาษิตา  ณ ภิบาล
8. นางสาวสุพรรษา  เพชรขวัญ
9. นางสาวสุภาภรณ์  อินญาญาณยศ
10. นางสาวอัยรา  ครุฑธามาศ
 
1. นายยุทธนา  ศรีวิโรจน์
2. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
3. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัญญาวี  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรการต์  จันดุก
 
1. นายสมศักดิ์  นำแก้ว
2. นางสายตา  นำแก้ว
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา  ไชยเสนะ
2. นางสาวอรอนงค์  ประดิษฐ์วงค์กุล
3. นายไตรมงคล  ยิ้มแก้ว
 
1. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยมาศ  ทองบัว
2. นางสาวพิมล  เฉลิมสุข
3. นางสาวศศิธร  ผลบุญ
 
1. นางอรุณ  ศรีวิโรจน์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีทวี
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ทรงเดชาไกรวิฒิ
2. เด็กหญิงปทุมมา  มุขคงคา
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศราวุธ  ยากะบิน
2. นายสหรัฐ  คงพลับ
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภควัต  รักนุ่น
2. เด็กหญิงรัญชิดา  วะชุม
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิษ  มีรุ่งเรือง
2. เด็กชายพชธร  พิบูลย์
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางมุกดา  อรูณรังสี
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะพันธ์  สายชนะพันธ์
2. เด็กชายระพี  เดชดี
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุริศย์  ทองอยู่คง
2. นายศิวกร  แก้วชูเสน
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนัตถ์  ช่วยเนียม
2. นางสาวสรีมา  ตันหยงตะมุง
 
1. นางมุกดา  อรูณรังสี
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นายณัฐพงษ์  โยกทรัพย์
2. นายอริญชย์  นวลรอด
 
1. นายจรัญ  แก้วชูช่วย
2. นายอดิศักดิ์  ฤทธิเดช
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทิพย์มณี
2. เด็กชายศิรวิทย์  นุ่นเอียด
3. เด็กชายศุภกร  ศิริวัฒน์
 
1. นายดนัย  บุญยะตุลานนท์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปกรณ์  ทองจูด
2. นายวรายุส  เพชรจำรัส
3. นายเตาฟิก  สาแม
 
1. นายดนัย  บุณยะตุลานนท์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.35 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญทิมา  มรรคาเขต
2. เด็กหญิงปฐวี  เพชรศรี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  คงมาก
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วประสิทธิ์
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดุลฤทัย  คงศรีทอง
2. นายวัชรพงศ์  ล่วงห้อย
3. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วชูช่วย
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วประสิทธิ์
2. นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ