สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเมธาวดี  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเมธาวดี  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎติฟา  ชูศรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองขาว
3. เด็กหญิงทัศยา  แก้วเกลี้ยง
4. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปิยนุช  พรหมบุญทอง
6. เด็กหญิงศิริวรรรณ  แก้วหนูนวล
7. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วหนูนวล
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขำผุด
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
2. นางสาวปิยะดา  บุญเดช
3. นายวิทวัส  ไฝ่ฝัน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวิตรา  จตุเสน
2. นางสาวพัชริยา  ทองคำ
 
1. นายสมบัติ  ชูเล็ก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรนุช  ปราบนารายณ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เอียดขาว
3. เด็กหญิงอาทิตา  สุระกำแหง
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.64 ทอง 4 1. นางสาวมัณฑนา  ธรรมรัตน์
2. นางสาวมาลินี  เมืองแก่น
3. นางสาวเกตุสุวรรณ  เกตุแก้ว
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.32 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุระภา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์   ภูมิประไพ
3. เด็กหญิงอัญชรีย์  ชูแก้ว
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญธิดา  สุวรรณคง
2. นางสาวสุชาวดี  จิตรเอียด
3. นางสาวสุภาวดี   สุขบัวแก้ว
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์