สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเมธาวดี  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเมธาวดี  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวิตรา  จตุเสน
2. นางสาวพัชริยา  ทองคำ
 
1. นายสมบัติ  ชูเล็ก
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรนุช  ปราบนารายณ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เอียดขาว
3. เด็กหญิงอาทิตา  สุระกำแหง
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.64 ทอง 4 1. นางสาวมัณฑนา  ธรรมรัตน์
2. นางสาวมาลินี  เมืองแก่น
3. นางสาวเกตุสุวรรณ  เกตุแก้ว
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.32 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุระภา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์   ภูมิประไพ
3. เด็กหญิงอัญชรีย์  ชูแก้ว
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญธิดา  สุวรรณคง
2. นางสาวสุชาวดี  จิตรเอียด
3. นางสาวสุภาวดี   สุขบัวแก้ว
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์