สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรอนงค์   ชัยรัตน์
 
1. นางเกศินี  หนูอุดม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาววรกานต์  เตะเส่งซ้าย
 
1. นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายปิยะนัตร์  สุขบัวแก้ว
2. นางสาวรมยากร  สีเงินยวง
 
1. นางจำนงค์  พรหมวิเชียร
2. นางสาวจารุวรรณ  ยมขรร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวนิภาพร  ดำกลิ่น
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นายสหัสวรรษ  ประทุมมณี
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นางสาวณัฏฐพร  ศรีแสง
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรพงค์  หนูอุ่น
2. นางสาวณัฐธิดา  พุทรุด
3. นายธนพล  ปิ่นชูทอง
4. นายปณัติชัย  รักขุนส่อง
5. นางสาวมลฤดี  พรหมคง
6. นางสาววาสิตา  ไชยจิตร
7. นางสาววิศนี  ขุนขำ
8. นายสหัสวรรษ  ประทุมมณี
 
1. นางสาวปิยะดา  บุญเดช
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัทชรินทร์  ยกแก้ว
 
1. นางสาวธันยพร  หนุนอนันต์