สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวปวีณา  ชะนะหมัด
 
1. นางเกศินี  หนูอุดม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  พ้นเคราะห์
 
1. นางเกศินี  หนูอุดม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญพลับ
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แก้วศรีมณี
 
1. นายสมปอง  คงแก้ว
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐติฟา  ชูศรี
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  บุญพัน
3. เด็กชายภูวดล  สังเจียม
4. เด็กชายภูวราช  บันหลง
5. เด็กชายวาทิต  ลักษณาวงศ์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วหนูนวล
7. เด็กชายศุภกฤต  ชินวร
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขำผุด
 
1. นางสาวปิยะดา  บุญเดช
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุสุมา  กัมปนาท
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มุสิกะพันธ์
 
1. นางสาวพัณณิตา  หนุนอนันต์