สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุขวันดารี  หวังสป
 
1. นางเกศินี  หนูอุดม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภูวดล  สังเจียม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  นวลเปียน
 
1. นางปราณี  ดำช่วย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวีรยุทธ  ปานป้อง
 
1. นางจารี  บุญราม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุธิดา   สุขนุ้ย
 
1. นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพัสกร  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายพัสกร  สมบูรณ์
 
1. นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา
2. นางอุไรลักษณ์  ทองบุญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวภาณุมาศ  โมลี
 
1. นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรพิน  คงแก้ว
2. เด็กหญิงณิชา  นวนไชย
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ดีทองอ่อน
 
1. นางวราพร   ทองเด็ด
2. นายนอม  ทองยอด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 6 1. นายปิยะนัตร์  สุขบัวแก้ว
2. นางสาวพัชริยา  ทองคำ
3. นางสาวภานุมาศ  โมลี
 
1. นายสมเกียรติ  คงสีปาน
2. นางปรีชาวรรณ  แก้วชูจันทร์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาวบุญยาวีย์  วุ่นบุญชู
2. นางสาววิลาสินี  นะดี
 
1. นายสมปอง  คงแก้ว