สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรอนงค์   ชัยรัตน์
 
1. นางเกศินี  หนูอุดม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวปวีณา  ชะนะหมัด
 
1. นางเกศินี  หนูอุดม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุขวันดารี  หวังสป
 
1. นางเกศินี  หนูอุดม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  พ้นเคราะห์
 
1. นางเกศินี  หนูอุดม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยมณี  สอนบุญลา
 
1. นายพิจิตร  หนูอุดม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจารุณี  ชุมวงค์
 
1. นายพิจิตร  หนูอุดม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูวดล  สังข์เจียม
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ภูมิประไพ
 
1. นางปราณี  ดำช่วย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภูวดล  สังเจียม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  นวลเปียน
 
1. นางปราณี  ดำช่วย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวีรยุทธ  ปานป้อง
 
1. นางจารี  บุญราม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุธิดา   สุขนุ้ย
 
1. นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพัสกร  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายพัสกร  สมบูรณ์
 
1. นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา
2. นางอุไรลักษณ์  ทองบุญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวภาณุมาศ  โมลี
 
1. นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาววรกานต์  เตะเส่งซ้าย
 
1. นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรพิน  คงแก้ว
2. เด็กหญิงณิชา  นวนไชย
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ดีทองอ่อน
 
1. นางวราพร   ทองเด็ด
2. นายนอม  ทองยอด
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 6 1. นายปิยะนัตร์  สุขบัวแก้ว
2. นางสาวพัชริยา  ทองคำ
3. นางสาวภานุมาศ  โมลี
 
1. นายสมเกียรติ  คงสีปาน
2. นางปรีชาวรรณ  แก้วชูจันทร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายปิยะนัตร์  สุขบัวแก้ว
2. นางสาวรมยากร  สีเงินยวง
 
1. นางจำนงค์  พรหมวิเชียร
2. นางสาวจารุวรรณ  ยมขรร
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญพลับ
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แก้วศรีมณี
 
1. นายสมปอง  คงแก้ว
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาวบุญยาวีย์  วุ่นบุญชู
2. นางสาววิลาสินี  นะดี
 
1. นายสมปอง  คงแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวนิภาพร  ดำกลิ่น
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นายสหัสวรรษ  ประทุมมณี
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัศยา  แก้วเกลี้ยง
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเมธาวดี  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกรพิน  คงแก้ว
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นางสาวณัฏฐพร  ศรีแสง
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสหัสวรรษ  ประทุมมณี
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเมธาวดี  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐติฟา  ชูศรี
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  บุญพัน
3. เด็กชายภูวดล  สังเจียม
4. เด็กชายภูวราช  บันหลง
5. เด็กชายวาทิต  ลักษณาวงศ์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วหนูนวล
7. เด็กชายศุภกฤต  ชินวร
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขำผุด
 
1. นางสาวปิยะดา  บุญเดช
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรพงค์  หนูอุ่น
2. นางสาวณัฐธิดา  พุทรุด
3. นายธนพล  ปิ่นชูทอง
4. นายปณัติชัย  รักขุนส่อง
5. นางสาวมลฤดี  พรหมคง
6. นางสาววาสิตา  ไชยจิตร
7. นางสาววิศนี  ขุนขำ
8. นายสหัสวรรษ  ประทุมมณี
 
1. นางสาวปิยะดา  บุญเดช
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎติฟา  ชูศรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองขาว
3. เด็กหญิงทัศยา  แก้วเกลี้ยง
4. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปิยนุช  พรหมบุญทอง
6. เด็กหญิงศิริวรรรณ  แก้วหนูนวล
7. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วหนูนวล
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขำผุด
 
1. นายธีรศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
2. นางสาวปิยะดา  บุญเดช
3. นายวิทวัส  ไฝ่ฝัน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัทชรินทร์  ยกแก้ว
 
1. นางสาวธันยพร  หนุนอนันต์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุสุมา  กัมปนาท
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มุสิกะพันธ์
 
1. นางสาวพัณณิตา  หนุนอนันต์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวิตรา  จตุเสน
2. นางสาวพัชริยา  ทองคำ
 
1. นายสมบัติ  ชูเล็ก
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมาติณ  โภคสวัสดิ์
2. นายสัณหรัฐ  จันทร์ชู
 
1. นางสาวติรณันต์  ชูรักษ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรนุช  ปราบนารายณ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เอียดขาว
3. เด็กหญิงอาทิตา  สุระกำแหง
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.64 ทอง 4 1. นางสาวมัณฑนา  ธรรมรัตน์
2. นางสาวมาลินี  เมืองแก่น
3. นางสาวเกตุสุวรรณ  เกตุแก้ว
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.32 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุระภา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์   ภูมิประไพ
3. เด็กหญิงอัญชรีย์  ชูแก้ว
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญธิดา  สุวรรณคง
2. นางสาวสุชาวดี  จิตรเอียด
3. นางสาวสุภาวดี   สุขบัวแก้ว
 
1. นางธนัชชา  วงศ์รักษ์