สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัชญา  เขียวย้อย
 
1. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวพรรณธิญา  รุ่งเรือง
 
1. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุวัชร  อินทรวงศ์
 
1. นางเรณู  เรืองมาก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ
 
1. นางเรณู  เรืองมาก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญ์สินี  บุญสนิท
 
1. นางเรณู  เรืองมาก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิเกียรติ  สวัสดิโรจน์
2. นางสาวสุพิชญา  เกลี้ยงสง
3. นางสาวอภิษฎา   แก้วสม
 
1. นางสุรีภรณ์  ฆังคสุวรรณ
2. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรัชญา  เขียวย้อย
2. นางสาววันวิสาข์  รัตนบุรี
 
1. นายห่วง  ฆังคสุวรรณ
2. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภัทร  จงศิริ
2. เด็กชายอมรเทพ  เต็มดำ
 
1. นายชาญวิทย์  สีนาค
2. นายห่วง  ฆังคสุวรรณ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตพงศ์  เกื้อนุ่น
2. นายปฏิพัทธ์  จันทร์ฉาย
3. นายวีรชัย  ขาวอ่อน
 
1. นายชาญวิทย์  สีนาค
2. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติชา  รุ่งชู
2. เด็กหญิงชิดชนก  พิพัฒนตระกูล
3. เด็กหญิงณัฐลดา  จิตตะโสภา
4. เด็กหญิงนวพรรษ  เรืองนิ่ม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  วรรณศิลป์
 
1. นายอุดมศักดิ์  บุณยาดิศัย
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยากร  แท่นจันทร์
2. นางสาวชลธิชา  จันทรัตน์
3. นางสาวทิพย์กมล  มากเอียด
4. นางสาวปานทิพย์  มุสิกสินธ์
5. นางสาวเกสรา  จันทร์ปาน
 
1. นางเจริญลักษณ์  เหมือนจันทร์
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  บังงาม
 
1. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงชยากร  ขำเปลี่ยน
2. เด็กชายพีรณัฐ  เรืองมาก
 
1. นางจำเริญศรี  หนูฤกษ์
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูวดล  เพชรคง
 
1. นางเพ็ญศรี  เลกากาญจน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวดล  เพชรคง
 
1. นางสาวอิงอร  ชัยเพชร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกริกเกียรติ์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายวีระ  เสาวโค
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงตัญญูตากร  สุวรรณจิตร
3. เด็กชายธนภัทร  บุญสนิท
4. นายธนวิชญ์  นวลเกื้อ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงขำ
6. เด็กหญิงธัญสมร  เพิ่มบุญ
7. เด็กหญิงนัทธากร  จันทน์จำปา
8. เด็กหญิงปาณิศา  แก้วช่วย
9. เด็กหญิงลักษิกา  ภูริปัญญานันท์
10. เด็กหญิงวรรณกานต์  หมานุ้ย
11. เด็กหญิงวศินี  ช่วยทอง
12. เด็กชายวายุ  วิรินะวัขรากร
13. เด็กหญิงศริตา  หลินมา
14. เด็กหญิงสลินทิพย์  ชุมไชโย
15. เด็กหญิงสวรินทร์  พงศาปาน
16. เด็กหญิงสิริรัตน์  เกลาฉีด
17. เด็กหญิงสุวภัทร  ดีประวัติ
18. เด็กหญิงอรณิช  บัวเกิด
19. เด็กชายเกริกเกียรติ  ไชยสวัสดิ์
20. เด็กหญิงเกวลิน  รักนิ่ม
21. นายเบญจรงค์  ชูเนียม
 
1. นายวีระ  เสาวโค
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง
 
1. นายนฤดล  ดาวดวง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง
 
1. นายมงคล  สืบวงศ์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  จันทรัตน์
2. นางสาวปานทิพย์  มุสิกสินธุ์
 
1. นายคำนึง  หนูพลอย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.38 ทอง 4 1. นายณรงค์พล  สมาธิ
 
1. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวศุภิสชีวา  ทหารไทย
 
1. นางสาวกาญจนา  จิตตะโสภา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริสา  อินทระสังขา
 
1. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภิญญา  พุทธสวัสดิ์
2. นายชินภัทร  เหรียญขำ
3. นางสาวรวงข้าว  คงหนู
4. นายสหรัฐ  เจ้ยแก้ว
5. นางสาวสุภาวดี  ปานเเก้ว
 
1. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
2. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณัฐมล  คงหนู
2. นางสาวพรรนิชา  จันทร์สุขศรี
3. นายวัชรพงศ์  ทองพิมพ์
4. นางสาวสญาณี  คล้ายศรีบุญ
5. นายอดุลย์  แป้นโคตร
 
1. นางสาวชฏากานต์  ฤทธิมนตรี
2. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองสม
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญสนิท
 
1. นางเรวดี  ดีกล่อม
2. นางสำอางค์  รัตนพันธ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชยุดา  สมาคม
 
1. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมสันต์  ตันติกานต์กุล
2. นายวรวุธ  มะโณสงค์
 
1. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย
2. นางสาวสุจิรา  พรหมแทนสุด
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐ์  แสงศรี
2. เด็กชายนพวิชญ์  อินทะเสโน
3. เด็กชายพีรยศ  กัณฑ์ราย
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายภานุวัมน์  ปะรา
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐนันท์  พรหมเมศวร์
2. นายเทพกร  เสนขำ
3. นางสาวเสาวลีย์   หนูรอด
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภูฒิ  ศรีกุล
2. เด็กชายนนท์ปวิช  จันทรัตน์
3. เด็กชายพฤติพัฒน์  ขำหวาน
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  อรน้อม
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชรินทร์  สายแก้ว
2. นายศราวุฒิ  ชื่นกลิ่น
3. นายศุภกิจ  คงสุด
 
1. นายสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวกนกพร  จันทร์บุญแก้ว
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูดำ
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ไกรชุมพล
3. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายฐาวัฒน์ชัย  เลิศไกร
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตภณ  คำวงศ์ศรี
2. นายกิตติศักดิ์  รักนิ่ม
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ทักษ์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผือก
 
35 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีทองหนู
2. เด็กหญิงวรกมล  แสนแปง
3. เด็กชายสญชัย  ฉิมรักษ์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางณิชารีย์  แกล้วทนงค์
 
36 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมนภัส  พื้นกระจ่าง
2. นางสาวสุทธิดา  จันคงช่วย
3. นางสาวอังคณา  มุขสง
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางณิชารีย์  แกล้วทนงค์