สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงศัจนันท์  ปัญญาดี
 
1. นางสาวสมฤดี  จันทร์เกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศิวพร  ศิรินุพงศ์
 
1. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงศริตา  หลินมา
 
1. นางยุพา  กาแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สงเปีย
2. เด็กหญิงนัทธากร  จันทน์จำปา
 
1. นางยุพา  กาแก้ว
2. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เพชรจันทร์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิทธิชัย
 
1. นางสาวสมฤดี  จันทร์เกิด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิชาชาญ  คงเหลือ
2. เด็กชายอาทิตย์  หมูกาว
 
1. นายทิวานนท์  สูบผอม
2. นางประนอม  คงหนู
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินห์จุฑา  พุมมา
2. นายธนาวิทย์  ชูกูล
3. นางสาวศุภวรรณ   เกลี้ยงจุ้ย
 
1. นายภานุวัฒน์  ปะรา
2. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ยุทธการ
2. เด็กหญิงพินทุสร  สมประสงค์
3. เด็กหญิงเจตสุภา  นาคเกลี้ยง
 
1. นายห่วง  ฆังคสุวรรณ
2. นางสุรีภรณ์  ฆังคสุวรรณ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  อ้นเถื่อน
2. เด็กชายยงยศ  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์  มากคง
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
2. นายอนุศักดิ์  นวลอม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรณัฐ  ตรีพลอักษร
2. นางสาวรัตนมน  เล็บทอง
3. นางสาวสุทธิสา  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
2. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายดำรงศักดิ์  ช่วยแก้ว
2. นางสาวหฤทัย  เหมแดง
 
1. นางพรรณี  วุฒิพงศ์
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวบุษกร  ภู่สุวรรณ
2. นางสาวมนัสนันท์  บุญญานุวัตร์
 
1. นางจินตนา  สุพรรณ
2. นางสาวสุจิรา  พรหมแทนสุด
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายสฤษณ์พงค์  แก้วหมุน
 
1. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาวดี  ดีกล่อม
2. นายอภิรักษ์  ช่วยสถิตย์
 
1. นางสาวชฏากานต์  ฤทธิมนตรี
2. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนียากร  ดีกล่อม
 
1. นางสาวชฏากานต์  ฤทธิมนตรี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายครองรัฐ  ใจเรือง
2. นางสาวอธิญาพร  กัณฑ์ราย
 
1. นางสาวชฏากานต์  ฤทธิมนตรี
2. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง