สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวตรีทิพย์  เกื้อเพชรแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์   พงศาปาน
2. เด็กชายพิทักษ์เดช  ชุมไชโย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวดอินทอง
 
1. นางยุพา  กาแก้ว
2. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคีตภัทร์  ยังทอง
2. นางสาวสิริวิมล  คงเหลือ
 
1. นางจริยา  สังข์แก้ว
2. นางบังอร  ทองสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนะวัฒน์  บุญประสพ
2. เด็กชายพิสิทธิ์  ทองหนูนุ้ย
 
1. นายชาญวิทย์  สีนาค
2. นางนันทิยา  ภักดี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวดี  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  คงเกื้อ
 
1. นางจินตนา  สุพรรณ
2. นายธีรภัชร์  ชูส่งแสง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนิน  รัตนดำ
 
1. นางพรทิพย์  เพชรวา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  นวลเกื้อ
2. นายธีรภัทร  วีระกุล
3. เด็กชายรติพงษ์  ช่วยประดิษฐ์
4. นางสาวศลิษา  ช่อสม
5. นายศุภวัฒน์  พรหมแทนสุด
6. นายอัษฎาวุธ  เกลาฉีด
 
1. นายมงคล  สืบวงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 6 1. นายกอบชัย  ยอดแก้ว
2. นางสาวกานต์ติมา  แก้ววิเชียร
3. นางสาวฐานัญญา  ไชยชมภู
4. นายธีรพัทธ์  จันทร์คง
5. นายธีรยุทธ  คงแก้ว
6. นายนที  ดำหนู
 
1. นายมงคล  สืบวงศ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสโรชา  สุมนต์
 
1. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 68.16 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  พงศาปาน
2. เด็กชายพิทักษ์เดช  ชุมไชโย
3. เด็กชายภูมิรพี  วัชชิระศิริกุล
4. เด็กหญิงวรรณิษา  มุณีพรหม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวดอินทอง
 
1. นางสำรวย  ดาวดวง
2. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว