สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 1. นายภูมิศักดิ์  แก้วรุ่งเรือง
2. นางสาวอรพรรณ  แซ่ลก
3. นางสาวอาทิตยาภรณ์  สายน้อย
 
1. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
2. นางธนพร  พลสังข์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. นายณัฐพนธ์  คงใหม่
 
1. นางบังอร  ทองสง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิ่มมณี
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ชูทอง
 
1. นางสาวจงดี  ศรีอินทร์
2. นางประนอม  คงหนู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  รักเกื้อ
 
1. นายทิวานนท์  สูบผอม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุนิสา  จันทร์มณี
 
1. นางปิยธิดา  อุ่นปลอด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชินกฤต  คชภักดี
2. เด็กหญิงปัณณพร  บุญแข
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองมาก
 
1. นายภานุวัมน์  ปะรา
2. นางภาณินี  วรเนติวุฒิ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญาวร์  ช่วยเต้า
 
1. นางสรัณยา  เรืองพุฒ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศิรดา  จันทโชติ
2. นางสาวศิริรัตน์  เดชหนู
3. นางสาวเกวลิน  โยธา
 
1. นางสาวสมฤดี  จันทร์เกิด
2. นางประไพ  มะลิแก้ว