สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงศัจนันท์  ปัญญาดี
 
1. นางสาวสมฤดี  จันทร์เกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวศิวพร  ศิรินุพงศ์
 
1. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปฐมพร  อ่อนทอง
 
1. นางยุพา  กาแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัชญา  เขียวย้อย
 
1. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงศริตา  หลินมา
 
1. นางยุพา  กาแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวตรีทิพย์  เกื้อเพชรแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์   พงศาปาน
2. เด็กชายพิทักษ์เดช  ชุมไชโย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวดอินทอง
 
1. นางยุพา  กาแก้ว
2. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 1. นายภูมิศักดิ์  แก้วรุ่งเรือง
2. นางสาวอรพรรณ  แซ่ลก
3. นางสาวอาทิตยาภรณ์  สายน้อย
 
1. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
2. นางธนพร  พลสังข์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สงเปีย
2. เด็กหญิงนัทธากร  จันทน์จำปา
 
1. นางยุพา  กาแก้ว
2. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เพชรจันทร์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิทธิชัย
 
1. นางสาวสมฤดี  จันทร์เกิด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวพรรณธิญา  รุ่งเรือง
 
1. นางพรทิพย์  เสาวโค
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. นายณัฐพนธ์  คงใหม่
 
1. นางบังอร  ทองสง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุวัชร  อินทรวงศ์
 
1. นางเรณู  เรืองมาก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิ่มมณี
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ชูทอง
 
1. นางสาวจงดี  ศรีอินทร์
2. นางประนอม  คงหนู
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคีตภัทร์  ยังทอง
2. นางสาวสิริวิมล  คงเหลือ
 
1. นางจริยา  สังข์แก้ว
2. นางบังอร  ทองสง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  รักเกื้อ
 
1. นายทิวานนท์  สูบผอม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุนิสา  จันทร์มณี
 
1. นางปิยธิดา  อุ่นปลอด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิชาชาญ  คงเหลือ
2. เด็กชายอาทิตย์  หมูกาว
 
1. นายทิวานนท์  สูบผอม
2. นางประนอม  คงหนู
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ
 
1. นางเรณู  เรืองมาก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญ์สินี  บุญสนิท
 
1. นางเรณู  เรืองมาก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชินกฤต  คชภักดี
2. เด็กหญิงปัณณพร  บุญแข
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองมาก
 
1. นายภานุวัมน์  ปะรา
2. นางภาณินี  วรเนติวุฒิ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินห์จุฑา  พุมมา
2. นายธนาวิทย์  ชูกูล
3. นางสาวศุภวรรณ   เกลี้ยงจุ้ย
 
1. นายภานุวัฒน์  ปะรา
2. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ยุทธการ
2. เด็กหญิงพินทุสร  สมประสงค์
3. เด็กหญิงเจตสุภา  นาคเกลี้ยง
 
1. นายห่วง  ฆังคสุวรรณ
2. นางสุรีภรณ์  ฆังคสุวรรณ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสิทธิเกียรติ  สวัสดิโรจน์
2. นางสาวสุพิชญา  เกลี้ยงสง
3. นางสาวอภิษฎา   แก้วสม
 
1. นางสุรีภรณ์  ฆังคสุวรรณ
2. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรัชญา  เขียวย้อย
2. นางสาววันวิสาข์  รัตนบุรี
 
1. นายห่วง  ฆังคสุวรรณ
2. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  อ้นเถื่อน
2. เด็กชายยงยศ  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์  มากคง
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
2. นายอนุศักดิ์  นวลอม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรณัฐ  ตรีพลอักษร
2. นางสาวรัตนมน  เล็บทอง
3. นางสาวสุทธิสา  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
2. นางสาวอภิญญา  รอดจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภัทร  จงศิริ
2. เด็กชายอมรเทพ  เต็มดำ
 
1. นายชาญวิทย์  สีนาค
2. นายห่วง  ฆังคสุวรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนะวัฒน์  บุญประสพ
2. เด็กชายพิสิทธิ์  ทองหนูนุ้ย
 
1. นายชาญวิทย์  สีนาค
2. นางนันทิยา  ภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตพงศ์  เกื้อนุ่น
2. นายปฏิพัทธ์  จันทร์ฉาย
3. นายวีรชัย  ขาวอ่อน
 
1. นายชาญวิทย์  สีนาค
2. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันติชา  รุ่งชู
2. เด็กหญิงชิดชนก  พิพัฒนตระกูล
3. เด็กหญิงณัฐลดา  จิตตะโสภา
4. เด็กหญิงนวพรรษ  เรืองนิ่ม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  วรรณศิลป์
 
1. นายอุดมศักดิ์  บุณยาดิศัย
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยากร  แท่นจันทร์
2. นางสาวชลธิชา  จันทรัตน์
3. นางสาวทิพย์กมล  มากเอียด
4. นางสาวปานทิพย์  มุสิกสินธ์
5. นางสาวเกสรา  จันทร์ปาน
 
1. นางเจริญลักษณ์  เหมือนจันทร์
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  บังงาม
 
1. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงชยากร  ขำเปลี่ยน
2. เด็กชายพีรณัฐ  เรืองมาก
 
1. นางจำเริญศรี  หนูฤกษ์
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นายดำรงศักดิ์  ช่วยแก้ว
2. นางสาวหฤทัย  เหมแดง
 
1. นางพรรณี  วุฒิพงศ์
2. นางบุศรินทร์  บุณยาดิศัย
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวดี  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  คงเกื้อ
 
1. นางจินตนา  สุพรรณ
2. นายธีรภัชร์  ชูส่งแสง
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวบุษกร  ภู่สุวรรณ
2. นางสาวมนัสนันท์  บุญญานุวัตร์
 
1. นางจินตนา  สุพรรณ
2. นางสาวสุจิรา  พรหมแทนสุด
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูวดล  เพชรคง
 
1. นางเพ็ญศรี  เลกากาญจน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนิน  รัตนดำ
 
1. นางพรทิพย์  เพชรวา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวดล  เพชรคง
 
1. นางสาวอิงอร  ชัยเพชร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกริกเกียรติ์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายวีระ  เสาวโค
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงตัญญูตากร  สุวรรณจิตร
3. เด็กชายธนภัทร  บุญสนิท
4. นายธนวิชญ์  นวลเกื้อ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงขำ
6. เด็กหญิงธัญสมร  เพิ่มบุญ
7. เด็กหญิงนัทธากร  จันทน์จำปา
8. เด็กหญิงปาณิศา  แก้วช่วย
9. เด็กหญิงลักษิกา  ภูริปัญญานันท์
10. เด็กหญิงวรรณกานต์  หมานุ้ย
11. เด็กหญิงวศินี  ช่วยทอง
12. เด็กชายวายุ  วิรินะวัขรากร
13. เด็กหญิงศริตา  หลินมา
14. เด็กหญิงสลินทิพย์  ชุมไชโย
15. เด็กหญิงสวรินทร์  พงศาปาน
16. เด็กหญิงสิริรัตน์  เกลาฉีด
17. เด็กหญิงสุวภัทร  ดีประวัติ
18. เด็กหญิงอรณิช  บัวเกิด
19. เด็กชายเกริกเกียรติ  ไชยสวัสดิ์
20. เด็กหญิงเกวลิน  รักนิ่ม
21. นายเบญจรงค์  ชูเนียม
 
1. นายวีระ  เสาวโค
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  นวลเกื้อ
2. นายธีรภัทร  วีระกุล
3. เด็กชายรติพงษ์  ช่วยประดิษฐ์
4. นางสาวศลิษา  ช่อสม
5. นายศุภวัฒน์  พรหมแทนสุด
6. นายอัษฎาวุธ  เกลาฉีด
 
1. นายมงคล  สืบวงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 6 1. นายกอบชัย  ยอดแก้ว
2. นางสาวกานต์ติมา  แก้ววิเชียร
3. นางสาวฐานัญญา  ไชยชมภู
4. นายธีรพัทธ์  จันทร์คง
5. นายธีรยุทธ  คงแก้ว
6. นายนที  ดำหนู
 
1. นายมงคล  สืบวงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง
 
1. นายนฤดล  ดาวดวง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง
 
1. นายมงคล  สืบวงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภูษิตา  ขวัญเมือง
 
1. นายมงคล  สืบวงศ์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  จันทรัตน์
2. นางสาวปานทิพย์  มุสิกสินธุ์
 
1. นายคำนึง  หนูพลอย
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสโรชา  สุมนต์
 
1. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.38 ทอง 4 1. นายณรงค์พล  สมาธิ
 
1. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัญญาวร์  ช่วยเต้า
 
1. นางสรัณยา  เรืองพุฒ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวศุภิสชีวา  ทหารไทย
 
1. นางสาวกาญจนา  จิตตะโสภา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายสฤษณ์พงค์  แก้วหมุน
 
1. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริสา  อินทระสังขา
 
1. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 68.16 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  พงศาปาน
2. เด็กชายพิทักษ์เดช  ชุมไชโย
3. เด็กชายภูมิรพี  วัชชิระศิริกุล
4. เด็กหญิงวรรณิษา  มุณีพรหม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวดอินทอง
 
1. นางสำรวย  ดาวดวง
2. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภิญญา  พุทธสวัสดิ์
2. นายชินภัทร  เหรียญขำ
3. นางสาวรวงข้าว  คงหนู
4. นายสหรัฐ  เจ้ยแก้ว
5. นางสาวสุภาวดี  ปานเเก้ว
 
1. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
2. นางวิลาวัณย์  อ่อนแก้ว
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาวดี  ดีกล่อม
2. นายอภิรักษ์  ช่วยสถิตย์
 
1. นางสาวชฏากานต์  ฤทธิมนตรี
2. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนียากร  ดีกล่อม
 
1. นางสาวชฏากานต์  ฤทธิมนตรี
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณัฐมล  คงหนู
2. นางสาวพรรนิชา  จันทร์สุขศรี
3. นายวัชรพงศ์  ทองพิมพ์
4. นางสาวสญาณี  คล้ายศรีบุญ
5. นายอดุลย์  แป้นโคตร
 
1. นางสาวชฏากานต์  ฤทธิมนตรี
2. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายครองรัฐ  ใจเรือง
2. นางสาวอธิญาพร  กัณฑ์ราย
 
1. นางสาวชฏากานต์  ฤทธิมนตรี
2. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองสม
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญสนิท
 
1. นางเรวดี  ดีกล่อม
2. นางสำอางค์  รัตนพันธ์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชยุดา  สมาคม
 
1. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศิรดา  จันทโชติ
2. นางสาวศิริรัตน์  เดชหนู
3. นางสาวเกวลิน  โยธา
 
1. นางสาวสมฤดี  จันทร์เกิด
2. นางประไพ  มะลิแก้ว
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมสันต์  ตันติกานต์กุล
2. นายวรวุธ  มะโณสงค์
 
1. นางกนิษฐา  ศรีทองช่วย
2. นางสาวสุจิรา  พรหมแทนสุด
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐ์  แสงศรี
2. เด็กชายนพวิชญ์  อินทะเสโน
3. เด็กชายพีรยศ  กัณฑ์ราย
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายภานุวัมน์  ปะรา
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐนันท์  พรหมเมศวร์
2. นายเทพกร  เสนขำ
3. นางสาวเสาวลีย์   หนูรอด
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภูฒิ  ศรีกุล
2. เด็กชายนนท์ปวิช  จันทรัตน์
3. เด็กชายพฤติพัฒน์  ขำหวาน
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  อรน้อม
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชรินทร์  สายแก้ว
2. นายศราวุฒิ  ชื่นกลิ่น
3. นายศุภกิจ  คงสุด
 
1. นายสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวกนกพร  จันทร์บุญแก้ว
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูดำ
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ไกรชุมพล
3. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายฐาวัฒน์ชัย  เลิศไกร
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตภณ  คำวงศ์ศรี
2. นายกิตติศักดิ์  รักนิ่ม
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ทักษ์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผือก
 
71 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีทองหนู
2. เด็กหญิงวรกมล  แสนแปง
3. เด็กชายสญชัย  ฉิมรักษ์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางณิชารีย์  แกล้วทนงค์
 
72 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมนภัส  พื้นกระจ่าง
2. นางสาวสุทธิดา  จันคงช่วย
3. นางสาวอังคณา  มุขสง
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางณิชารีย์  แกล้วทนงค์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนาวุธ  คงฤทธิ์
2. นายลือพงศ์  เพ็งคลิ้ง
3. นายสิทธิชัย  ทองรอด
 
1. นายประมวล  เตี้ยนวล
2. นายจำรัส  พงศาปาน